Privacy en voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Versie 9.18
In een printbare versie bekijken

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de diensten en producten van Bringme, daarin begrepen elk bezoek aan de Bringme Website.

Je dient deze Gebruikersvoorwaarden nauwkeurig te lezen en te aanvaarden voordat je de Bringme applicatie of Bringme gebruikt. 

In deze Gebruikersvoorwaarden schrijven we bepaalde woorden met een hoofdletter. In dat geval hebben ze een specifieke betekenis. Deze betekenis vind je aan het eind van deze Gebruikersvoorwaarden, onder “Definities”.

 

ARTIKEL 1.BRINGME 

Deze Gebruikersvoorwaarden gaan uit van Bringme (Ertzberg CVBA), gevestigd in België te 3000 LEUVEN, Bondgenotenlaan 138 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0403.551.672 (RPR Leuven), e-mail: helpcenter@bringme.com, tel: +32 78 35 36 60.

 

ARTIKEL 2. GEBRUIK VAN BRINGME 

2.1. WELKE DIENSTEN OMVAT BRINGME?  

De diensten die wij onder de naam Bringme leveren, zijn niet limitatief omschreven in de gebruiksaanwijzing en toelichtingen te vinden in de Bringme app en op de Bringme website.

Bringme is een product van voortdurende ontwikkeling en verbetering en kan aangepast, uitgebreid of beperkt worden. 

Door Bringme te gebruiken geef je in de eerste plaats aan dat je op eenvoudige en discrete manier Pakketten wil kunnen ontvangen, retourneren, verzenden en uitwisselen, op een wijze die jouw privacy beschermt. Dus zonder dat je collega’s, buren of werkgever inzage krijgen in het aantal en de inhoud van de Pakketten. Bringme garandeert dan ook dat het die gegevens niet aan derden zal overmaken, tenzij wanneer en onder de voorwaarden zoals uitdrukkelijk voorzien in deze Gebruikersvoorwaarden en/of het Privacy beleid.

Door Bringme voor je naam te plaatsen bij een bestelling, geef je de instructie aan de Koerier/Leverancier om het Pakket rechtstreekst te leveren in de Bringme Box en dus niet aan de receptie of postkamer of andere aflevermogelijkheden.

De slimme Box heeft afzonderlijk toegankelijke en afsluitbare compartimenten en kan op een veilige wijze in jouw naam Pakketten in ontvangst nemen of afleveren tegen een digitaal ontvangstbewijs. 

Bringme treedt voor wat betreft de aflevering van Pakketten in en de ophaling van Pakketten uit de Box door derden steeds slechts op als tussenschakel tussen jou, de Handelaar, de Leverancier, de Verzender, de Koerier en/of de Bestemmeling. Het vervoer van de te leveren of af te halen Pakketten is enkel onderworpen aan de afspraken tussen jou, de Leverancier, de Verzender, de Koerier en/of de Bestemmeling. Bringme is niet betrokken bij die overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2. HOE KAN BRINGME GEBRUIKT WORDEN 

Je kan Bringme zowel op je mobiel apparaat als op je computer gebruiken via de Bringme App, waar je toegang toe krijgt via je Account, dat aangemaakt wordt na Registratie bij Bringme. 

Om de Bringme App mobiel te gebruiken moet je beschikken over een compatibele mobiele telefoon of handheld-apparaat, internettoegang, en aan de noodzakelijke minimum softwarevereisten voldoen die te vinden zijn in de App Store of Google Play. 

Om de desktopversie van de Bringme App te gebruiken, moet je over een compatibele computer met internettoegang beschikken. 

Om Pakketten te kunnen laten afleveren in een Box is vereist dat je toegang hebt tot een Geactiveerde Box (zie hierna) en dat je Bringme voor je naam vermeldt op het invulveld van de Webshop/Leverancier en het adres gebruikt van de Box waarmee je verbonden bent.

Meer info vind je op de Bringme Website en in de Bringme App.

2.3. BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK VAN BRINGME

 Je stemt ermee in dat:

 • je Bringme en je Account alleen zelf zal gebruiken of downloaden voor je eigen, persoonlijke gebruik en omgekeerd geen gebruik zal maken van het Account van anderen,
 • je voldoende zorg zal besteden aan de keuze van het wachtwoord voor je Account, zodat dit redelijkerwijze niet achterhaalbaar is door anderen,
 • je de logingegevens van je Account veilig en vertrouwelijk zal houden en zal voorkomen dat derden via aan jou toebehorende toestellen toegang tot je Account kunnen krijgen. Indien derden erin slagen om zich toegang te verschaffen tot je Account met jou logingegevens, omdat je je Account onvoldoende veilig gebruikt of omdat ze toegang hebben tot een apparaat waarmee jij je Account bedient, zal de daaruit voortkomende schade uitsluitend onder jouw verantwoordelijkheid vallen,
 • je geen afbreuk zal doen aan de juiste werking van Bringme,
 • je op geen enkele wijze zal trachten Bringme (daarin begrepen de Bringme Website, de Bringme App en de Box) te beschadigen,
 • je de Bringme App of andere Inhoud van Bringme niet zal kopiëren, of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Bringme,
 • je Bringme niet met een incompatibel of niet goedgekeurd apparaat zal gebruiken,
 • je de op jou toepasselijke wetten van je thuisland, het land, de staat en de plaats waar je je bevindt tijdens het gebruik van Bringme en van de plaats waar je Bringme gebruikt, zal naleven,
 • je geen gebruik zal maken van Bringme met het oogmerk om op enige wijze hinder, last of ongemak te veroorzaken of op een wijze waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat ze hiertoe leidt,
 • je geen spam of anderszins gedupliceerde of ongevraagde berichten of Pakketten in overtreding van de toepasselijke wetten zal versturen via Bringme,
 • je geen inbreukmakende, obscene, dreigende, lasterlijke of anderszins onrechtmatig of wettelijk verboden materiaal zal versturen mits gebruik van Bringme of bewaren in de Box, met inbegrip van materiaal dat schadelijk is voor kinderen of de privacyrechten van derden schendt,
 • je geen materiaal zal versturen of opslaan via de Bringme App of Website dat software virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke computercodes, bestanden, scripts, middelen of programma’s bevat,
 • je niet zal trachten onbevoegd toegang te krijgen tot Bringme of tot systemen of netwerken die daarmee verbonden zijn,
 • je de integriteit of werking van Bringme of de gegevens die deze bevat, niet zal hinderen of verstoren.

 

ARTIKEL 3. DE BRINGME BOX 

3.1. GEBRUIK VAN DE BOX  

Een Box behoort steeds toe aan een Box Owner.

Een Box is ofwel publiek toegankelijk (“Publieke Box”), ofwel enkel toegankelijk voor degenen die hier expliciete toestemming toe gehad hebben van de Box Owner (“Private Box”).

In geval van een Private Box beschikt de Box Owner als enige over het vrije en discretionaire recht om je al dan niet toe te laten om hier gebruik van te maken. 

Indien een Box Owner je toestemming geeft om gebruik te maken van zijn Private Box, dan kan je die Private Box activeren in je Account, waarna deze een “Geactiveerde Box” wordt. 

Een Publieke Box is voor iedereen toegankelijk die de Bringme App mag en kan gebruiken zonder dat een expliciete toelating van de Box Owner vereist is. Vooraleer de Publieke Box te kunnen gebruiken, dient deze eveneens geactiveerd te worden via je Account.

 Je bent je er als Gebruiker van bewust en je erkent uitdrukkelijk dat:

 • een Box enkel gebruikt mag worden via Bringme,
 • je enkel gebruik kan maken van een Box, wanneer deze geactiveerd werd,
 • je enkel gebruik kan maken van een Private Box, wanneer je hiertoe expliciete toelating hebt gekregen van de Box owner,
 • geen enkele Box Owner ertoe gehouden is om je toestemming te geven om een Private Box te gebruiken,
 • de Registratie en het gebruik van Bringme geen recht geven om een (bepaalde) Private Box te gebruiken,
 • de Box Owner je steeds het recht kan ontzeggen/ontnemen om een (voorheen) Geactiveerde Box te gebruiken, conform de daarover tussen jou en de Box Owner gemaakte afspraken, waarbij Bringme geen partij is.

3.2. REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE BOX

Je zal een Box steeds strikt in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden gebruiken. Bij het gebruik van een Box moet je aanvullend ook steeds de regels in acht nemen die je opgelegd worden door de Box Owner van de betreffende Box. 

Bij het gebruik van de Box zal je naast de voorwaarden opgenomen elders in deze Gebruikersvoorwaarden (daarin begrepen doch niet beperkt tot deze opgenomen in Artikel 2.3) eveneens de volgende voorwaarden naleven, die steeds voorrang hebben op de voorwaarden die desgevallend aan je opgelegd worden door de Box Owner:

 1. Je mag enkel gebruik maken van de Box in het kader van Bringme.
 2. Je zal de Box enkel gebruiken om Pakketten uit te wisselen (ontvangen, retourneren, verzenden, laten afhalen of uitwisselen). Je mag de Box niet als opslagruimte gebruikt tenzij de ‘store’ functie beschikbaar is op de Box.
 3. Jij alleen bent persoonlijk verantwoordelijk voor alle kosten gekoppeld aan je bestelling, je dient bij je bestelling je persoonlijke adresgegevens op te geven als facturatieadres (en dus niet het adres van de Bringme Box waarmee je geconnecteerd bent).
 4. Het is verboden om de Box te gebruiken voor Pakketten met een inhoud die strijdig is met de wetgeving, die een mogelijk gevaar inhoudt en/of die de Box kan beschadigen, waaronder, doch niet beperkt tot:
  • gevaarlijke stoffen, chemische producten, ontplofbare, ontvlambare of radioactieve stoffen,
  • bederfelijke zaken,
  • drugs, verdovende middelen en psychotrope stoffen,
  • wapens,
  • levende dieren,
  • voorwerpen, geschriften of stoffen in het algemeen waarvan de invoer, uitvoer, verspreiding, omloop, het gebruik of bezit verboden is bij wet,
  • voorwerpen die door hun vorm, aard of verpakking gevaarlijk kunnen zijn en personen, de Box of goederen van derden kunnen vervuilen of beschadigen,
  • zaken die onder toepassing van het strafrecht ressorteren of onder strafrechtelijke bepalingen die inbreuken op bijzondere wetten sanctioneren,
  • alle stoffen, waaronder vloeistoffen, waarbij lekgevaar of een reëel risico op geurhinder bestaat.
 5. In afwijking van bovenstaande mag je de Box gebruiken voor bederfelijke stoffen en chemische stoffen voor zover deze:
  • kaderen binnen een normaal huishoudelijk gebruik,
  • bestand zijn tegen de omstandigheden waarin ze bewaard worden in de Box, rekening houdend met het vervoer van en/of naar de Box,
  • degelijk verpakt zijn zodat lekschade, geurhinder en elke vorm van vervuiling erdoor voorkomen worden.
  • Het gebruik van de Box voor Pakketten die bederfbare goederen bevatten gebeurt op jouw uitsluitend risico en zonder enige aansprakelijkheid van ons of de Box Owner. In geval van schade veroorzaakt aan of door deze Pakketten ben enkel jij aansprakelijk om deze schade te vergoeden.
  • Bringme garandeert op geen enkele wijze dat de gekoelde vakken (die deel kunnen uitmaken van een Box) een bepaalde temperatuur aanhouden. In geen geval kan Bringme aansprakelijk zijn voor het behoud van een constante temperatuur, het uitvallen van deze koeling (ingevolge stroomonderbreking bij de Box Owner) of andere oorzaken te wijten aan de Box Owner.
 6. Pakketten moeten voldoen aan de afmetingen zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing en in de App. Elke Box beschikt over de vakken in maat S, M, L en XL. Naargelang de configuratie kan de Box ook beschikken over een vak XXL. Voldoen Pakketten niet aan de maximale afmetingen van de vakken, dan kunnen ze niet afgeleverd worden in de Box. Het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat de Verzender en de Leverancier hier rekening mee houden.
 7. Pakketten die via de Box wil uitwisselen, mogen niet meer dan 30kg wegen.

Deze voorwaarden kunnen door de Box Owner niet versoepeld, enkel verstrengd worden, in die zin dat voormelde voorwaarden als minimumvoorwaarden gelden, doch bijkomende of verdergaande voorwaarden voor het gebruik van de Box opgelegd kunnen worden door de Box Owner.

Naast ons recht of het recht van de Box Owner om de bevoegde instanties te verwittigen, hebben wij steeds het recht om, wanneer Pakketten voormelde voorwaarden schenden (zoals autonoom door ons te beoordelen):

 • de afhaling en/of afgifte ervan te weigeren,
 • de behandeling ervan op te schorten,
 • ze te (laten) vernietigen indien ze schadelijk of gevaarlijk zijn voor personen en zaken,
 • ze niet in ontvangst te laten nemen door de Box,
 • ze uit de Box te (laten) verwijderen.

 

ARTIKEL 4. ONTVANGEN VIA DE BOX 

4.1. OPDRACHT TOT LEVERING IN DE BOX EN AFLEVERINGSMACHTIGING 

De aflevering van Pakketten door derden in de Box op jouw verzoek (door Bringme voor de naam te plaatsen bij de bestelling) geldt als de aflevering aan jou in persoon. Door dit verzoek geef je eveneens de uitdrukkelijke boodschap aan de Leverancier dat hij je privacy moet respecteren en het Pakket in de Bringme Box moet afleveren en hier enkel van mag afwijken onder de voorwaarden bepaald in deze Gebruikersvoorwaarden.

Je aanvaardt uitdrukkelijk dat de Verzender, de Leverancier (zowel professionele Leveranciers, zoals postale operatoren, als particuliere Leveranciers) en eender wie die een Pakket moet (laten) afleveren aan jou:

 • aan zijn leveringsplicht voldaan heeft door het Pakket correct af te leveren in de door jou aangewezen Box,
 • je persoonsgegevens mag verwerken voor zover vereist om aan jou af te leveren in de Bringme Box.

Wanneer het Pakket afgeleverd werd in een compartiment van de Box, dit compartiment de plaatsing van een goed gedetecteerd heeft en vervolgens de deur van het compartiment gesloten en correct automatisch afgesloten wordt, wordt een digitaal ontvangstbewijs aangemaakt. Het ogenblik waarop dit ontvangstbewijs aangemaakt wordt, geldt als het ogenblik van levering van het Pakket aan jou. 

Het ontvangstbewijs is ter beschikking van de Leverancier (afhankelijk van zijn voorkeuren en relatie tot Bringme):

 • via een QR-code en een cijfercode, die verschijnen op de display van de Box op het ogenblik van levering,
 • eventueel per e-mail,
 • eventueel via een melding in de Bringme App van de Leverancier of enige andere door Bringme ontwikkelde applicatie die de Leverancier gebruikt en die gekoppeld is aan de Bringme App. 

Je erkent dat dit (digitaal) ontvangstbewijs ten aanzien van de Leverancier en de Verzender gelden als bewijs dat het Pakket afgeleverd werd aan jou. 

Dit artikel doet geen afbreuk aan je recht om de niet-conformiteit van een via de Box ontvangen levering in te roepen.

Je bent je ervan bewust dat je in principe geen aangetekende zendingen, Pakketten met import of belast met andere douanerechten noch Pakketten afgeleverd onder rembours kan ontvangen in de Box.  Je kan ook alleen briefpost laten afleveren in de Bringme Box wanneer je over een private brievenbus in de Box beschikt.

4.2. AFLEVERING IN DE BOX NIET MOGELIJK?

Indien een Pakket niet afgeleverd kan worden in een Private Box (om welke reden dan ook, bijv. omdat de afmetingen niet voldoen aan de vereisten of omdat de Box vol zit) dan zal de Leverancier (tenzij anders afgesproken werd tussen jou en de Leverancier) dit in principe afhandelen conform zijn eigen policy dienaangaande en bijv. het Pakket aan de receptie of het onthaal van de Box Owner afgeven voor zover dit mogelijk is (receptie moet aanwezig zijn en de Box Owner moet hier toestemming voor geven) of (desgevallend) op een andere locatie zoals desgevallend aangegeven op de interface van de Box zelf (zoals te bepalen door de Box Owner). Je geeft uitdrukkelijk toestemming dat de aflevering in deze situatie op deze manier mag gebeuren.

Indien het bovenstaande om welke reden dan ook niet mogelijk is, of wanneer het een Publieke Box betreft, mag de Leverancier dit Pakket op je (in je Account vermeld) adres afleveren of je contacteren teneinde een afspraak te maken om tot levering te kunnen overgaan (bijv. in een andere Geactiveerde Publieke Box bij jou in de buurt).  Je geeft ons om die reden het recht om aan de Leverancier je adres, emailadres en telefoonnummer zoals opgenomen in je Account door te geven (zonder dat we daartoe verplicht zijn).

4.3. AFHALING/VERWIJDERING VAN HET PAKKET

Je verbindt je ertoe om het aan jou voor een Transactie toegewezen vak in de Box niet langer te bezetten of bezet te houden dan vereist is voor een vlot en redelijk gebruik van Bringme door jezelf en je mede-Gebruikers. 

Je zal elk Pakket dat aan jou geleverd wordt of door jou verzonden wordt, in ieder geval binnen de 3 kalenderdagen uit de Box verwijderen/laten ophalen. De Box Owner kan andere termijnen opleggen die hier voorrang op hebben.

Indien het Pakket niet tijdig verwijderd wordt,

 • zullen wij jou via de App er aan herinneren dat een Pakket onmiddellijk opgehaald moet worden
 • wordt het Pakket na deze herinnering niet verwijderd, dan hebben Bringme en de Box Owner het recht om het Pakket uit de Box te (laten) verwijderen en dit in bewaring te (laten) nemen. Het pakket kan dan:
  1. ter beschikking gelegd worden bij de Box Owner,
  2. teruggezonden worden naar de afzender of aan je thuisadres zoals gekend in onze gegevens verzonden worden,
  3. of, indien voorgaande niet mogelijk of redelijk haalbaar/verwachtbaar is, definitief verwijderd of vernietigd worden.

In ieder geval zullen in deze gevallen de eventuele bewaarkosten, de (terug-)zendingskosten en (zo nodig) de vernietigingskosten door jou vergoed moeten worden. Indien het Pakket door ons bewaard wordt, zal je dit enkel in ontvangst kunnen nemen tegen vergoeding van deze kosten.

 

ARTIKEL 5. VERZENDEN VIA DE BOX - SEND

5.1. GEBRUIK SEND

Met ’verstuur pakketjes’ kan je via de Bringme App verzendlabels aanmaken van bepaalde Koeriers die je zelf afprint en waarmee je Pakketten kan frankeren conform de mogelijkheden zoals vermeld in de Bringme App. 

Je dient ons via de Bringme App in het bezit te stellen van de correcte adresgegevens van de ontvanger(s). Nadat wij deze gegevens hebben ontvangen, krijgt je zo snel mogelijk de beschikking over de digitale verzendlabels.

De opgegeven levertijden van de desbetreffende Koerier (track&trace) zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

Als bedrijf kan je via je Business Account gebruik maken van deze dienst.

5.2. JOUW VERPLICHTING 

Je draagt er zorg voor ons tijdig alle gegevens te bezorgen, waarvan wij aangeven dat ze noodzakelijk zijn of waarvan je redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor apparatuur en overige benodigdheden, zoals een printer en een internetverbinding, die vereist zijn om gebruik te kunnen maken van de Send diensten.
 • Indien je gegevens aan ons ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door ons voorgeschreven specificaties.
 • Je zal ons onmiddellijk informeren over feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • Je vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die door de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en die aan jou toerekenbaar is.
 • Je zal alle medewerking verlenen aan ons die redelijkerwijze van jou verwacht kan worden bij/ten behoeve van het leveren van de Send diensten.
 • Indien je niet aan je verplichtingen verwoord in dit artikel voldoet, dan zijn alle kosten die wij daardoor moeten maken voor jouw rekening.
 • Als je een onderneming bent dan zorg je dat enkel personen die gemachtigd zijn om de vereiste uitgave te doen, toegang krijgen tot de Business Account.
 • Om via Send verzonden te kunnen worden, moeten pakketten voldoen aan de vereisten zoals terug te vinden via de volgende link: https://help.bringme.com/hc/nl/sections/115001299369.

5.3. VERPLICHTINGEN VAN BRINGME

 • Bringme is slechts gehouden tot uitvoering van de overeenkomst indien je de door Bringme verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Bringme gewenst, hebt verstrekt.
 • Bringme is niet aansprakelijk voor eventuele schade doordat je het verzendlabel verkeerd hebt gebruikt.
 • Bringme is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het product, aan andere zaken of aan personen, door bijvoorbeeld verkeerd, ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing van het product. In geen geval is Bringme aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat je het verzendlabel hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd.
 • Indien je of een derde wijzigingen aanbrengt in het geleverde product, sluit Bringme iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.
 • Bringme kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de Business Account.

5.4. BETALING SEND

De prijs van de verzendlabels is deze zoals aangegeven op de Bringme App op het ogenblik van bestelling.

Tarieven kunnen steeds gewijzigd worden, het is altijd het op het ogenblik van je bestelling vermelde tarief dat van toepassing is. De prijzen zijn gebaseerd op de bestaande prijzen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten en tarieven van onze Koeriers en tussenpersonen. Wij hebben steeds het recht om onze prijzen aan te passen, indien deze kostprijsfactoren wijzigen. Je wordt daar dan voorafgaand van op de hoogte gebracht. Indien je deze prijzen niet wenst te aanvaarden, staat het je vrij om geen gebruik meer te maken van onze Send diensten.

Prijzen zijn, wanneer dit niet verduidelijkt wordt, steeds inclusief BTW voor consumenten en steeds exclusief BTW voor niet-consumenten.

Als particuliere Gebruiker, zal je onmiddellijk via de Bringme App voor je verzendlabel dienen te betalen alvorens je deze kan ontvangen.

Indien je niet het correcte verzendlabel hebt gekozen en er aldus een meerkost betaald dient te worden door de onvoldoende frankering, ben jij daar als Gebruiker als enige verantwoordelijk voor en zal Bringme deze kost op jou verhalen, deze meerkost dien je binnen de 14 dagen te voldoen.

Als je een onderneming bent met een Business Account dan ontvang je maandelijks achteraf een factuur. Indien bij het sorteren zou blijken dat er Pakketen verzonden via de Business Account onvoldoende gefrankeerd werden, wordt de toeslag hiervoor doorgerekend aan de Klant via voormelde factuur.

De facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen vanaf factuurdatum.

Op laattijdig betaalde facturen zijn van rechtswege en zonder vereiste ingebrekestelling verschuldigd op het openstaand bedrag:

 • een nalatigheidsinterest berekend aan de wettelijke rentevoet van toepassing op handelstransacties vermeerderd met 2 procentpunten; en
 • een forfaitair schadebeding berekend aan 15%.

Indien je als onderneming verhuist of je verzendadres, je factuuradres of e-mailadres wijzigt, zal je ons voorafgaand zo tijdig mogelijk schriftelijk je nieuwe gegevens dienen te bezorgen.

 

ARTIKEL 6. OPHALEN VIA DE BOX - COLLECT

6.1. GEBRUIK COLLECT

Indien je Box door de Klant voorzien is van een Collect contract kan je gefrankeerde Pakketten, gratis retours (reeds gefrankeerd) naar webshops vermeld in de Bringme App en gefrankeerde briefpost (met uitzondering van aangetekende zendingen) verzenden door ze te deponeren in de Bringme Box.  

6.2. JOUW VERPLICHTINGEN

Je Pakket moet:

 • correct gefrankeerd zijn om via de desbetreffende Koerier verzonden te kunnen worden;
 • ingepakt zijn conform de richtlijnen van de desbetreffende Koerier en in het bijzonder in een goede, zorgvuldige, voor vervoer en/of opslag geschikte en scheurvrije verpakking, die bestand is tegen redelijke klimatologische omstandigheden;
 • voldoen aan de voorwaarden om gebruik te maken van de Bringme Box (afmetingen afhankelijk van Bringme Box, gewicht van maximum 30kg, geen gevaarlijke, ontvlambare of bederfbare stoffen, enz).

Zorg ervoor dat je eigen naam en adres altijd duidelijk vermeld staan als afzender op het Pakket.

Bij het ophalen van een Pakket wordt niet gecontroleerd of dit voldoet aan de vereisten door de Koerier. De Collect Pakketten worden op vaste dagen in de week door de Koerier binnen een bepaalde tijdspanne opgehaald. Je bent je ervan bewust dat de Koerier het Pakket enkel kan afhalen uit de Box gedurende de uren dat deze Box bereikbaar is voor het publiek.

6.3. WIE VERVOERT MIJN PAKKET

Bringme levert zelf geen vervoersdiensten, via Collect brengen wij je in contact met Koeriers op wie je beroep kan doen om rechtstreeks vanuit de Box Pakketten te verzenden aan je Bestemmelingen. Wij treden daarbij niet op als vervoerder doch stellen enkel onze App en Box ter beschikking van jou en de Koerier om deze verzending uit te voeren. Bringme treedt daarbij ook niet op als vertegenwoordiger van deze vervoersbedrijven en is evenmin verantwoordelijk voor deze vervoersdienst, behoudens indien uitdrukkelijk anders bepaald.

De verzending van een Pakket via Bringme is dan ook enkel onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden van de desbetreffende Koerier, deze kan je hier terugvinden: https://help.bringme.com/hc/nl/articles/360008957974. Bij het aanvaarden van huidige Gebruiksvoorwaarden ga je ook akkoord met de afzonderlijke Collect voorwaarden van elke Koerier, die deel uitmaken van huidige Gebruikersvoorwaarden. Iedere wijziging aan de afzonderlijke Collect voorwaarden van de Koerier zal conform artikel 9.3 verlopen.

Behoudens indien uitdrukkelijk anders bepaald in voormelde voorwaarden, is Bringme dus niet verantwoordelijk voor de goede verzending en afhandeling van je verzending eenmaal het Pakket opgehaald werd uit de Box. Die verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid liggen uitsluitend bij de Koerier, conform zijn toepasselijke voorwaarden.

 

ARTIKEL 7. GEBRUIK VAN DE BOX VIA DE BRINGME KEY

7.1. PRINCIPE EN WERKING

Via de Bringme Key kan je je automatisch identificeren bij een Geactiveerde Box. Door de Bringme Key in de buurt van het scherm van een Box te houden wordt je automatisch aangemeld en krijg je toegang tot de Box zonder verdere identificatie. 

Om de Bringme Key te kunnen gebruiken moet je deze activeren via de Bringme Box, conform het daar aangegeven stappenplan. Om de Bringme Key te kunnen activeren dien je over een Account en een Geactiveerde Box te beschikken.

De Bringme Key blijft altijd eigendom van Bringme, je verkrijgt hier enkel een gebruiksrecht op. 

7.2. GEBRUIK - ZORGVULDIGHEID

Je bent je ervan bewust dat  een geactiveerde Bringme Key derden zonder enige controle toegang geeft in jouw naam tot jouw Geactiveerde Box. 

Je dient er dan ook over te waken dat deze niet in handen van derden valt en elk gebruik door derden valt onder jouw uitsluitende verantwoordelijkheid.

Indien je de Bringme Key zou verliezen of indien deze beschadigd wordt en daardoor onbruikbaar wordt, dien je deze te de-activeren via de Bringme App conform het daar aangegeven stappenplan of mocht dit niet mogelijk zijn, door contact op te nemen met ons. 

 

ARTIKEL 8. VERGOEDING

8.1. HOEVEEL KOST HET GEBRUIK VAN BRINGME?

Bringme is een freemium model met gratis basisfunctionaliteit en betalende geavanceerde (premium) gebruiksmogelijkheden. 

Voor het gebruik van de premium diensten betaal je de prijs zoals voorzien in de Bringme App, conform de op deze diensten toepasselijke voorwaarden (zie bijvoorbeeld Send)

8.2. AANPASSING TARIEVEN

Wij hebben het recht om de tarieven voor het gebruik van (het geheel of een deel van) Bringme in de toekomst te wijzigen, daarin begrepen om (bepaalde of alle) delen van Bringme die niet betalend zijn, aan betaling te onderwerpen. 

Behoudens indien anders bepaald voor een welbepaalde dienst in deze Gebruikersvoorwaarden is elke tariefwijziging onderworpen aan de regels van toepassing op de wijziging van de Gebruikersvoorwaarden door Bringme, zoals bepaald in Artikel 9.3.

Tarieven zijn steeds in Euro en vermelden afzonderlijk de toepasselijke BTW. Wordt niets vermeld, dan zijn de tarieven ten aanzien van consumenten BTW inclusief en ten aanzien van niet-consumenten BTW-exclusief.

 

ARTIKEL 9. DE OVEREENKOMST

9.1. HOE KOMT EEN OVEREENKOMST TUSSEN JOU EN BRINGME TOT STAND? 

De Overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand door je Registratie bij Bringme. Bij Registratie ben je verplicht om ons je de daar gevraagde persoonlijke informatie te bezorgen, daarin begrepen je mobiele telefoonnummer en je e-mailadres. 

Nadat je met succes tot Registratie bent overgegaan, beschik je over een persoonlijk Account. Je kan en mag Bringme enkel gebruiken wanneer je een actieve Account hebt. 

Om gebruik te maken van Bringme moet je (cumulatief):

 • de volle 18 jaar of ouder zijn (indien je een natuurlijke persoon bent),
 • volledig handelings- en rechtsbekwaam zijn,
 • gerechtigd zijn conform de op jou toepasselijke regelgeving om deze Overeenkomst te sluiten en om gebruik te maken van Bringme

9.2. GEEN VERPLICHTING OM EFFECTIEF GEBRUIK TE MAKEN VAN BRINGME

Er bestaat geen enkele verplichting voor jou om, na Registratie, effectief gebruik te maken van Bringme.

Wanneer je echter gedurende een periode van zes maanden geen enkele Transactie uitgevoerd hebt, kunnen wij je Account verwijderen. We zullen je daar dan uiteraard van verwittigen met boodschap dat je Account verwijderd wordt als je niet vraagt om deze te behouden. Je hebt dan nog 3 maanden om hierop te reageren. Nadien wordt je account definitief verwijderd.

9.3. WIJZIGING VAN BRINGME DIENSTEN EN DE GEBRUIKERSVOORWAARDEN 
Wij kunnen deze Gebruikersvoorwaarden aanpassen of vervangen en/of de onder Bringme vallende diensten veranderen, opschorten of beëindigen. 

Elke wijziging zal door ons op gepaste wijze aan jou worden meegedeeld, bijvoorbeeld via een duidelijke mededeling binnen de Bringme App en/of via de verzending van een e-mail. 

Dergelijke mededeling tot wijziging kan op elk ogenblik gebeuren en heeft, tenzij wanneer een termijn van inwerkingtreding voorzien wordt, onmiddellijk effect:

 • voor elk nieuw gebruik van Bringme na deze datum en op elke nieuwe Transactie,
 • Transacties waartoe reeds opdracht gegeven werd voorafgaand aan de mededeling van de wijziging, vallen steeds onder de regeling zoals die gold voorafgaand aan de mededeling, ook al zijn deze Transacties nog niet (volledig) afgerond.

Indien je de aangepaste Gebruikersvoorwaarden niet aanvaardt, mag je Bringme na de inwerkingtreding van de wijziging niet meer gebruiken. Wij kunnen de latere toegang tot je Account en de Bringme App evenals het gebruik van (bepaalde delen van) Bringme beperken, zolang de aangepaste Gebruikersvoorwaarden niet aanvaard werden.

 

ARTIKEL 10. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST 

10.1. OVEREENKOMST VAN ONBEPAALDE DUUR 
De Overeenkomst tussen jou en Bringme wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

10.2. BEËINDIGING DOOR DE GEBRUIKER 
Je kan de Overeenkomst op elk ogenblik zonder opgave van reden beëindigen door je Account af te sluiten, conform de instructies in de Bringme App en/of op de Bringme Website.

Je kan je Account slechts afsluiten voor zover zich op dat ogenblik geen Pakket via je Account in een Box bevindt, geen vak in de Box gereserveerd werd voor een nog af te leveren/op te halen bestelling en geen Pakket onderweg is naar een Bestemmeling voor aflevering.

Als consument heb je steeds het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten wanneer Bringme in gebreke zou blijven haar verplichtingen na te komen. 

10.3. BEËINDIGING EN OPSCHORTING DOOR BRINGME 
Wij kunnen de Overeenkomst

 • op elk ogenblik met een opzegtermijn van dertig kalenderdagen beëindigen, zonder opgave van enige reden. Na de opzegtermijn wordt je Account automatisch afgesloten,
 • steeds opschorten (en je bijgevolg het recht op het gebruik van Bringme ontzeggen) wanneer je je verplichtingen ten aanzien van ons of ten aanzien van een Box Owner schendt,
 • onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling beëindigen, wanneer je een zware fout begaan hebt.
 • zware fouten zijn onder meer (zonder dat deze opsomming limitatief is):
  • de schending van je verplichtingen opgenomen in Artikel 2.3 (beperkingen aan het gebruik van Bringme), Artikel 3.2.i (enkel gebruik in het kader van Bringme) of Artikel 3.2.iii (verboden gebruik van de Box),
  • elke daad van bedrog ten aanzien van Bringme of enige partij betrokken bij Bringme,
  • elk misbruik dat je maakt van Bringme,
  • schending van Artikel 13 (intellectuele eigendom),
  • elke lichte fout die niet rechtgezet werd binnen een redelijke termijn nadat je gevraagd werd tot dergelijke rechtzetting over te gaan.

10.4. GEVOLGEN VAN DE BEËINDIGING OF DE OPSCHORTING 
De beëindiging van de Overeenkomst leidt tot het afsluiten en stopzetten van het Account. 
Wanneer een Account afgesloten is, kan/mag je:

 • je hier geen toegang meer toe verschaffen,
 • geen gebruik meer maken van Bringme en de Bringme App,
 • geen gebruik meer maken van de Box als Gebruiker.

Indien er op het ogenblik van het afsluiten van het Account nog Transacties gepland zijn zonder dat zich enig Pakket in een Box bevindt, zullen deze Transacties vervallen en kunnen geen Pakketten meer voor of door jou afgeleverd of geplaatst worden in de Box.

Indien de Overeenkomst eindigt op een ogenblik waarop zich een Pakket (van of voor jou) in de Box bevindt (of indien een Pakket dat afgeleverd diende te worden via Collect, niet aan de Bestemmeling afgeleverd kan worden en dus geretourneerd wordt naar de Box), dan kan Bringme, naar keuze,

 • ofwel: jou machtigen om de Transactie af te werken en de afsluiting van het Account (geheel of gedeeltelijk) uitstellen voor de redelijk vereiste tijd voor de afhandeling van deze Transactie. De Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op deze Transactie, zonder dat hieruit een herneming van de Overeenkomst volgt en zonder dat je hier enig ander recht uit kan putten aangaande de duur en de beëindiging van de Overeenkomst,
 • ofwel: het Pakket op jouw kosten aan jouw adres zoals geregistreerd in je Account laten afleveren,
 • ofwel: het Pakket in bewaring nemen en op een mee te delen plaats te jouwer beschikking houden, waarbij jij ervan geïnformeerd wordt dat je het Pakket daar binnen de 10 kalenderdagen kan afhalen tegen vergoeding van de redelijk gemaakte kosten. Indien je het Pakket vervolgens niet binnen deze termijn gaat halen, word je geacht hier afstand van te doen en kan het Pakket teruggezonden worden naar de afzender, verzonden worden aan je thuisadres, definitief verwijderd of vernietigd worden. De verzend-, bewaar-, verwijderings- en vernietigingskosten zullen door ons aan jou doorgerekend worden. 

De gevolgen van de opschorting van de Overeenkomst door ons, zijn dezelfde dan de gevolgen van een beëindiging zoals hierboven omschreven, met dien verstande dat deze gevolgen dan slechts tijdelijk gelden, gedurende de termijn van de opschorting. 

 

ARTIKEL 11. PRIVACY, GEGEVENS EN VERTROUWELIJKHEID PAKKETTEN 

11.1. JUISTHEID VAN DE GEGEVENS

Je garandeert dat de Gebruikersinhoud nauwkeurig en volledig is. 

Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de Gebruikersinhoud te controleren. 

Je zal desgevraagd bewijs van je identiteit aan Bringme verstrekken, wanneer daar om verzocht wordt.

11.2. DE PAKKETTEN 

Je bevestigt dat een Pakket dat in de Box geplaatst wordt geen vertrouwelijke inhoud bevat, tenzij voor zover en slechts in die de mate waarin het Pakket documenten bevat én deze documenten in een behoorlijk afgesloten drager zitten. 

Los van de informatie die geregistreerd wordt bij het gebruik van Bringme (daarin begrepen mogelijk het voorwerp van de bestelling, indien die via Bringme geregistreerd wordt), nemen wij geen kennis van de effectieve inhoud van de (fysieke) Pakketten die zich in de Box bevinden, doch wanneer dit redelijkerwijze vereist is om redenen van veiligheid, gezondheid, schadebeperking of openbare orde, hebben wij het recht om het vak waarin het Pakket zich bevindt te openen, het eruit te verwijderen en het zo nodig te openen. 

Ingeval zulks vereist is in een noodsituatie en hiertoe een redelijke vraag komt van de overheid of in geval van een afdwingbaar bevel van de overheid, kan Bringme alle of een aantal van de afgesloten vakken van een Box (laten) openen en onderzoeken. Bringme verbindt zich ertoe om in dergelijk geval een redelijk verwachtbare inspanning te verrichten om jou, indien dit praktisch haalbaar, rechtvaardigbaar en toegelaten is, hiervan op de hoogte te brengen indien zich een Pakket van jou in de Box bevindt, teneinde je desgevallend de mogelijkheid te geven om je Pakket zelf te verwijderen. 

Bringme heeft in ieder geval het recht om Pakketten die zich meer dan drie kalenderdagen in de Box bevinden, te verwijderen conform Artikel 3.5 en de integrale inhoud ervan als niet vertrouwelijk te beschouwen.

11.3. PRIVACY POLICY EN COOKIES 

Wij verzamelen en verwerken je persoonlijke gegevens (als Gebruiker en als bezoeker van de Bringme Website) in overeenstemming met ons Privacybeleid en Cookiebeleid.

Je erkent uitdrukkelijk deze Privacy en Cookie Policy gelezen te hebben en deze te aanvaarden. Het gebruik van Bringme impliceert steeds de uitdrukkelijke aanvaarding van de Privacy en Cookie Policy.

 

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID 

12.1. VRIJWARING

Door acceptatie van deze Gebruikersvoorwaarden en het gebruik van Bringme stem je ermee in dat je ons zal vrijwaren tegen alle claims en schade die voortvloeien uit of in verband met:

 1. de overtreding of schending door jou van een voorwaarde van deze Gebruikersvoorwaarden of een toepasselijke wet of een toepasselijk voorschrift, al dan niet hierin genoemd,
 2. de schending door jou van rechten van een derde partij, en/of
 3. het gebruik of misbruik door jou van Bringme.

12.2. AANSPRAKELIJKHEID 

Onverminderd hetgeen volgt, is Bringme slechts aansprakelijk voor jouw schade wanneer deze voorkomt uit een fout begaan door Bringme, waarbij Bringme enkel aansprakelijk kan zijn voor je rechtstreekse schade, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle onrechtstreekse en gevolgschade. De totale aansprakelijkheid van Bringme op jaarbasis ten aanzien van jou zal per schadegeval in ieder geval beperkt zijn tot het maximumbedrag van 500,00 EUR (vijfhonderd euro)  en per jaar tot 2.000,00 EUR (tweeduizend euro).                                                                                       

Je maakt slechts aanspraak op een schadevergoeding indien je de fout van Bringme, de door jou geleden schade en het oorzakelijk verband tussen beide aantoont.

Om de schade te bewijzen van een verloren of beschadigd Pakket, dien je het bewijs te leveren wat zich in het Pakket bevond, wat de aanschafwaarde van (de inhoud van) het Pakket is (bijvoorbeeld door middel van een aankoopfactuur), evenals van de werkelijke waarde van de inhoud van het Pakket op datum van afgifte ervan aan Bringme.

De te vergoeden waarde kan in geen geval hoger zijn dan de aangetoonde aanschafwaarde verminderd met 15% per jaar (waarbij elk begonnen kalender jaar telt als een volledig jaar) en vermeerderd met de verzendingskosten. 

In geen geval kan een schadevergoeding bekomen worden wegens vertraging bij het verkrijgen van een Pakket ingevolge het gebruik van Bringme, nog wegens schade aan of verlies van goederen die conform deze Gebruikersvoorwaarden niet via Bringme uitgewisseld, verzonden of ontvangen mochten worden. 

De informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via Bringme aan jou worden verstrekt, hebben uitsluitend informatieve doeleinden en houden geen advies in. Wij zullen Bringme, met inbegrip van de Bringme Website en de Bringme App en de inhoud daarvan, redelijkerwijs juist en bijgewerkt houden, maar garanderen niet dat (de inhoud van) deze vrij van fouten, gebreken, malware en virussen zijn of dat deze juist, bijgewerkt en nauwkeurig zijn. 

Je moet voor je eigen bescherming de nodige stappen ondernemen en de juiste veiligheidsmaatregelen treffen. Je moet een virusscanner gebruiken alvorens je informatie, software of documentatie downloadt en de bescherming tegen alle mogelijke virussen, malware, enz. is uitsluitend je eigen verantwoordelijkheid. 

Je verklaart bekend te zijn met de aard, kenmerken en beperkingen van het internet, computer- en netwerksystemen, m.n. inzake technische prestaties. 

Onze verbintenis om Bringme te leveren is een inspanningsverbintenis en je aanvaardt dat het mogelijk is dat Bringme (daarin begrepen de toegang tot de Box) onbeschikbaar is, ook al doen wij redelijke inspanningen om Bringme beschikbaar te houden. Je aanvaardt dan ook dat Bringme, behoudens ingeval van opzet of ernstige fout, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de al dan niet voortdurende beschikbaarheid, bereikbaarheid, toepasbaarheid of werking van Bringme, daarin begrepen de Bringme App, de Bringme Website, de Box en de diensten.

Bringme is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de de Bringme App, de Bringme Website en de Box tijdelijk buiten gebruik te stellen.

Bringme is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat Bringme is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Bringme draagt, behoudens expliciet anders vermeld, geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de in het kader van Bringme aangekochte en/of geleverde producten en de diensten van de Leverancier. Alle klachten hierover kunnen dan ook enkel bij de Verzender en/of de Leverancier ingediend worden, conform hun verplichtingen ten aanzien van jou.

12.3. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BOX OWNER

Bij gebruik van een Box wordt de aansprakelijkheid van de Box Owner geregeld in jouw afspraken met of de voorwaarden van de Box Owner zelf.

Indien daarover niets afwijkend afgesproken werd, dan geniet de Box Owner van dezelfde aansprakelijkheidsbeperkingen ten aanzien van jou, dan deze waar wij van genieten conform artikel 12.2. 

12.4. INTERACTIES MET DERDEN 

Bringme heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan jou, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de eventueel hieraan verbonden kosten aan jou door te rekenen.

Tijdens het gebruik van Bringme kunnen links naar websites, die het eigendom zijn van en beheerd worden door derden, worden verstrekt om te corresponderen met, goederen of diensten te kopen van of deel te nemen aan promoties van deze derden. Deze links leiden je weg van Bringme en wij kunnen hierop geen invloed uitoefenen, noch hebben wij enige verantwoordelijkheid voor deze derde websites en de door hen aangeboden producten en diensten. Het gebruik van zulke webpagina’s van derden gebeurt geheel op je eigen risico. 

Je bent je ervan bewust dat deze andere websites hun eigen cookies naar Gebruikers kunnen sturen, gegevens of persoonlijke informatie kunnen verzamelen of opvragen. Daarom word je geadviseerd om de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van die websites te controleren voordat je deze gebruikt. 

12.5. KLACHTEN EN VERJARING

Klachten behoren binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door jou schriftelijk of via e-mail bij Bringme te zijn ingediend. Jouw vorderingsrechten  uit welken hoofde ook jegens Bringme vervallen in ieder geval na het verstrijken van 6 maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat jou deze rechten en/of bevoegdheden jegens Bringme kan aanwenden.

 

ARTIKEL 13. INTELLECTUELE RECHTEN 

13.1. APPLICATIELICENTIE 

Onder voorwaarde van de aanvaarding en de naleving door jou van deze Gebruikersvoorwaarden verlenen wij je een beperkte niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om:

 • een kopie van de Bringme App op één of meerdere op zichzelf staande mobiele apparaten, die je bezit of beheert, te downloaden en te installeren en
 • die kopie uitsluitend voor je persoonlijke gebruik te activeren en te gebruiken.

13.2. JE HEBT NIET HET RECHT OM: 

 • Bringme (of delen daarvan) op enige wijze te licentiëren, sublicentiëren, verkopen, door te verkopen, over te dragen, af te staan, te verspreiden of anderszins commercieel te exploiteren of beschikbaar te stellen aan derden,
 • Bringme (of delen daarvan) te veranderen of afgeleide werken daarvan te maken,
 • internet "links" naar Bringme (of delen daarvan) te creëren of deze te "framen" of te "spiegelen" op een andere server of draadloos, of op een op het Internet gebaseerd apparaat,
 • reverse engineering op de Bringme App of de software gebruikt voor Bringme toe te passen,
 • een geautomatiseerd programma of script te introduceren, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, webspiders, webcrawlers, webrobots, webants, webindexers, bots, virussen of wormen of een programma dat meervoudige serververzoeken per seconde kan maken, of de werking en/of verrichting van Bringme of Bringme App overmatig belast of hindert.

13.3. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT 
De inhoud van Bringme en de gehele softwareomgeving vereist voor het leveren en de werking van Bringme zijn onze uitsluitende eigendom (of van aan ons gelieerde ondernemingen of derden waarop wij in dit kader een beroep doen). Het ontwerp, alle teksten, afbeeldingen, grafische inhoud, audio- en videobestanden, geanimeerde bestanden, logo's, emblemen, merken en andere inhoud maken hier deel van uit en vallen onder het auteursrecht en/of andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten, welke uitsluitend toekomen aan ons en voormelde ondernemingen. 

Wij verlenen jou een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte en persoonlijke licentie om de Bringme App en de inhoud ervan te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. 

Je mag de inhoud van Bringme niet veranderen, kopiëren, verdelen, verkopen, verhuren, gebruiken, aanvullen of op een andere manier aanwenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten. 

Voor privaat, niet-commercieel gebruik mag je wel het door Bringme gepubliceerde materiaal lezen, kopiëren, afdrukken en opslaan. Het is uitdrukkelijk verboden om kopies, opgeslagen delen of afdrukken van de inhoud van Bringme te wijzigen. 

Persberichten, perspublicaties en andere documenten, foto’s en grafische inhoud, waarvan wordt aangegeven dat ze vrijgegeven zijn voor publicatie, kunnen gebruikt worden mits toevoeging van volgende copyrightvermelding: “© [jaar] Bringme, alle rechten voorbehouden”. 

 

ARTIKEL 14. DIVERSE BEPALINGEN 

14.1. ONGELDIGHEID VAN EEN OF MEER BEPALINGEN
De ongeldigheid van enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden tast de geldigheid van de andere bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden niet aan. 

In geval een bepaling nietig verklaard wordt of ongeldig is, zal deze nietige of ongeldige bepaling vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling, die het doel en de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauw mogelijk benadert. Deze bepaling zal dan geacht worden van meet af aan onder haar aangepaste geldige vorm bestaan te hebben en op die wijze steeds bindend geweest te zijn voor ons en voor jou.

14.2. MEDEDELINGEN 

Indien in deze Gebruikersvoorwaarden sprake is van mededelingen, kennisgevingen, e.d.m., kunnen wij deze, tenzij wanneer er uitdrukkelijk van afgeweken wordt, uitvoeren door middel van:

 • een (algemene) mededeling via Bringme, de Bringme App, SMS of via elektronische mail aan jouw e-mailadres zoals dat geregistreerd staat in je Account of
 • via een schriftelijke aankondiging via reguliere post aan je adres zoals geregistreerd in je Account.

14.3. OVERDRACHT 

Je kan je rechten die volgen uit deze Gebruikersvoorwaarden niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bringme overdragen. 
Wij hebben steeds het recht om onze rechten en/of plichten hieronder over te dragen.

14.4. GEHELE OVEREENKOMST EN EIGEN VOORWAARDEN

Deze Gebruikersvoorwaarden vormen de Overeenkomst tussen jou en ons en vormen het gehele akkoord tussen jou en ons (Ertzberg CVBA) aangaande de levering door ons en het gebruik door jou van (de diensten vervat in) Bringme. 

De documenten en teksten waarnaar deze Gebruikersvoorwaarden verwijzen (zoals de Privacy Policy), maken er integraal deel van uit. Ingeval van strijdigheid heeft de eigenlijke tekst van deze Gebruikersvoorwaarden steeds voorrang op de andere teksten waarnaar verwezen wordt, tenzij in geval uitdrukkelijk bepaald wordt dat de andere tekst voorrang heeft.

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van enige andere algemene, aanvullende of bijzondere voorwaarden die jij als Klant zou stellen bij het gebruik van Bringme. Dit ongeacht de wijze waarop deze andere voorwaarden aan ons gecommuniceerd worden en zonder dat wij deze stilzwijgend kunnen aanvaarden of enige plicht hebben om deze te betwisten om de toepassing ervan uit te sluiten.

14.5. WIJZIGINGEN 

Behoudens in geval van wijziging conform Artikel 9.3, is de Overeenkomst in principe niet wijzigbaar. 

Afwijkingen op dit principe zijn enkel geldig indien ze schriftelijk vastgesteld en ondertekend worden door jou en door ons, waarbij wij vertegenwoordigd moeten zijn door onze gedelegeerd bestuurder of onze raad van bestuur.

14.6. HERROEPINGSRECHT 

Gebruik je Bringme als consument, dan heb je het recht om de overeenkomst die tot stand komt door het aanvaarden van deze gebruikersvoorwaarden binnen een termijn van 14 dagen vanaf aanvaarding zonder opgave van redenen en zonder enige kosten te herroepen. Dit gebeurt door je Account af te sluiten conform Artikel 10.2. Dit kan ook na de termijn van 14 dagen.

Wanneer je ervoor kiest om gebruik te maken van onze diensten die deel uitmaken van deze overeenkomst, alvorens deze termijn van 14 dagen verstreken is, dan vervalt je recht op herroeping zodra de dienst uitgevoerd is.

Je aanvaardt uitdrukkelijk dat door je Pakket in de Box te plaatsen met het oog op verzending/retournering, de dienst in dit kader geacht wordt uitgevoerd te zijn en je vanaf dat ogenblik geen herroepingsrecht meer kan uitoefenen en je deze prijs dus niet meer terugbetaald kan krijgen. Hetzelfde geldt voor het aanmaken van een verzendlabel (waarvan de kost gelijk is aan de totaalprijs) zodra het verzendlabel aangemaakt is.

14.7. OVERMACHT

Zowel jij als wij zijn niet gehouden tot het nakomen van onze wederzijdse verplichtingen (behalve het betalen van een geldsom), wanneer dat verhinderd wordt door overmacht.

Elke omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van de verhinderde partij en die niet redelijkerwijze vermeden had kunnen worden, geldt als overmacht.

Als overmacht geldt onder meer: storingen in de verbindingen van en met het internet, transportvertragingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, het door vervoerders, leveranciers en/of ander derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst, alsmede iedere andere situatie waarop wij geen (beslissende) controle kunnen uitoefenen.

Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of de niet-uitvoering door ons ingevolge overmacht geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel wij als jij, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

14.8. CONSUMENTENRECHT 

Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op ondernemingen als op consumenten. Waar dit vereist of gepast is, wordt een andere toepasselijke regeling bepaald voor beide categorieën. Indien deze voorwaarden alsnog bepalingen van toepassing zouden maken op consumenten die ten aanzien van hen als onwettig beschouwd moeten worden, dan moeten deze voorwaarden in die context zo gelezen worden dat dergelijke strijdige bepalingen geacht worden getemperd te zijn zodat ze binnen de grenzen van de wet vallen en dat eventueel ontbrekende verplichte bepalingen geacht worden er stilzwijgend deel van uit te maken. 

14.9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILOPLOSSING 

Deze Gebruikersvoorwaarden en Bringme zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitzondering van de bepalingen van Internationaal Privaatrecht, daarin begrepen het Weens Koopverdrag, wanneer die ertoe leiden dat alsnog een ander recht van toepassing zou zijn.

Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze Gebruikersvoorwaarden of aangaande de levering en/of het gebruik van Bringme wordt uitsluitend voorgelegd aan de Belgische rechtbanken territoriaal bevoegd voor Leuven, onverminderd:

 • het recht van Bringme om een procedure tegen jou in te leiden voor de Rechter bevoegd voor je woonplaats,
 • jouw recht om een procedure in te leiden voor de Rechtbank bevoegd conform de toepasselijke consumentenwetgeving, wanneer daar niet van afgeweken kan worden bij overeenkomst. 

 

ARTIKEL 15. INTERPRETATIE EN DEFINITIES 

15.1. DEFINITIES 
Wanneer ze met een hoofdletter geschreven worden, hebben de hiernavolgende termen de volgende betekenis in de Gebruikersvoorwaarden:

 • “Account”betekent je Bringme-account, waarmee je toegang krijgt tot en gebruik kan maken van Bringme.
 • “Bestemmeling”betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een Pakket bezorgd moet worden op jouw vraag na afgehaald te zijn uit de Box.
 • “Box Owner”betekent degene die een Box ter beschikking stelt met het oog op het gebruik ervan door (alle of bepaalde) Gebruikers.
 • “Bringme”betekent het geheel van diensten en producten die wij aanbieden onder deze naam en omvat onder meer (het gebruik van) de Bringme App, (het gebruik van) de Bringme Websiteen (het gebruik van) de Box.
 • “Bringme App”betekent de Bringme applicatie waarmee gebruik gemaakt kan worden van Bringme, die geïnstalleerd kan worden op een smartphone, tablet of ander mobiel apparaat (mobiele versie) of op een computer (desktopversie).
 • “Collect” betekent de dienst waarmee je via de Bringme App een Pakket kan laten ophalen uit de Box door één van de door ons voorgestelde Koeriers en kan laten afleveren door deze Koerier aan de Bestemmeling.
 • “Send” betekent de dienst waarmee je via de Bringme App een Pakket kan frankeren (voorzien van een verzendlabel).
 • “Box”betekent de slimme computergestuurde kast die verschillende afzonderlijk afsluitbare en te openen compartimenten bevat en die op veilige wijze Pakketten kan in ontvangst nemen en afgeven namens de Gebruikers.
 • “Bringme Website”betekent de website van Bringme, zoals te vinden op het domein bringme.com.
 • “Geactiveerde Box”betekent een Box in verhouding tot de Gebruiker die deze Box conform deze Gebruikersvoorwaarden geactiveerd heeft en die deze Box kan gebruiken.
 • “Gebruikersvoorwaarden”betekent deze gebruikersvoorwaarden en de toekomstige versies hiervan.
 • Gebruiker”betekent een persoon die toegang heeft tot en/of gebruik maakt van Bringme.
 • Gebruikersinhoud”betekent Inhoud die een Gebruiker plaatst, uploadt, publiceert, indient, overbrengt of op enige wijze aan Bringme ter beschikking stelt.
 • “Handelaar”betekent elke onderneming (natuurlijke persoon of rechtspersoon), daarin begrepen handelaars, verkopers en dienstverleners.
 • Inhoud”betekent alle inhoud die voorkomt of wordt vertoond, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, logo's, afbeeldingen, handelsmerken, tekst, grafische tekst, grafische voorstellingen, beelden, bewegende beelden, geluid, illustraties, muziek, software, meningen, opmerkingen, commentaar, kunst, links, vragen, suggesties, informatie of ander materiaal.
 • Inhoud van Bringme”betekent Inhoud die het eigendom is van of wordt gebruikt door Bringme, haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers en beschikbaar gesteld via de Website,  de Bringme App of op enige andere wijze, waaronder Inhoud waarvoor door een derde vergunning is verleend, maar uitgezonderd Gebruikersinhoud.
 • “Koerier”betekent elke onderneming (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die diensten van goederentransport (daarin begrepen documententransport) verricht.
 • “Klant” betekent de partij die de Bringme Box huurt of gekocht heeft en ter beschikking stelt van Gebruikers.
 • “Leverancier”betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die een Pakket aflevert in of ophaalt uit de Box, daarin begrepen doch niet beperkt tot de Koeriers.
 • “Overeenkomst”betekent de overeenkomst tussen jou (als Gebruiker) en Bringme voor de levering en het gebruik van Bringme. De Overeenkomst wordt gevormd door de Gebruikersvoorwaarden en de documenten waarnaar verwezen wordt in de Gebruikersvoorwaarden.
 • “Pakket”betekent elk lichamelijk goed.
 • “Private Box” betekent een Box die slechts toegankelijk is voor Gebruikers die daar specifiek toestemming voor gekregen hebben van de Box Owner;
 • “Publieke Box” betekent een Box die toegankelijk is en gebruikt kan worden door iedereen die het recht heeft Bringme te gebruiken;
 • “Registratie”betekent het registreren door de Gebruiker in Bringme (via de Bringme Website of in de Bringme App) waardoor de Overeenkomst tot stand komt en een Account voor deze Gebruiker aangemaakt wordt.
 • “Bringme Key” betekent de intelligente kunststof chip die via RFID-technologie kan communiceren met de Box.
 • “Transactie”betekent elk gebruik van de Box waarbij een Pakket afgeleverd moet worden in de Box of opgehaald moet worden uit de Box.
 • “Verzender” betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Pakket verzendt aan de Gebruiker dat afgeleverd zal worden in de Box.
 • “Webwinkel”betekent elke Handelaar die zijn producten of diensten aanbiedt via een internetpagina waarop tot aankoop overgegaan kan worden, doch enkel voor de verkoop via deze internetpagina.

15.2. INTERPRETATIE 

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling zullen de artikels waarnaar in de Gebruikersvoorwaarden wordt verwezen, artikels betreffen van de Gebruikersvoorwaarden. Het woord “inbegrepen”, de woorden “onder meer” en de woorden “waaronder begrepen” betekenen “met inbegrip van, maar niet beperkt tot”. De termijnen worden gerekend van middernacht tot middernacht. Zij worden gerekend vanaf de dag waarop de rechtshandeling of de gebeurtenis die hen doet ingaan, zich heeft voorgedaan, tot op de dag waarop de termijn verstrijkt inbegrepen. Dagen zijn kalenderdagen. Alle aanbiedingen van Bringme zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Bringme is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offerte, mailings of op de website/web-app.

Was dit artikel nuttig?