Privacy en voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Versie van 24 mei 2018.


De volledige versie van de Bringme App gebruiksvoorwaarden vind je hieronder en kan je printen via deze link.

We vestigen je aandacht op de volgende punten:

 • Via Bringme kan je pakketten verzenden, ontvangen en uitwisselen.
 • Wil je een pakket in de Bringme Box laten afleveren door een koerier, zet dan “Bringme” voor je voornaam. Hierdoor weet de koerier dat de Box jouw pakket in jouw plaats kan ontvangen.
 • Je kan enkel gebruik maken van een Bringme Box indien je daar toestemming voor hebt van de beheerder, eigenaar of huurder van de Box.
 • Je mag Bringme niet gebruiken voor bederfbare waren, chemische of gevaarlijke stoffen, stoffen die de Box (kunnen) bevuilen of beschadigen, op illegale wijze, om schade toe te brengen aan anderen, enz.
 • Bringme is een freemium dienst. De basisfunctionaliteiten kan je kosteloos gebruiken, de premium functionaliteiten zijn betalend.
 • Je kan je Bringme account steeds verwijderen.
 • Bringme is aansprakelijk voor rechtstreekse schade wanneer een pakket beschadigd geraakt door haar fout. Dit voor maximum 500,00 EUR per schadegeval en 2.000,00 EUR per jaar.
 • Alle intellectuele rechten op Bringme en de Bringme Box komen uitsluitend aan Bringme toe.
 • Belgisch recht en Belgische rechtbanken zijn bevoegd, tenzij wanneer dwingend (consumenten-)recht een andere rechtbank of recht aanwijst.

 

Volledige versie

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van Bringme, daarin begrepen elk bezoek aan de Bringme Website.

Je dient deze Gebruikersvoorwaarden nauwkeurig te lezen en te aanvaarden voordat je de Bringme applicatie of Bringme gebruikt. 

In deze Gebruikersvoorwaarden schrijven we bepaalde woorden met een hoofdletter. In dat geval hebben ze een specifieke betekenis. Deze betekenis vind je aan het eind van deze Gebruikersvoorwaarden, onder “Definities”.

ARTIKEL 1.BRINGME CVBA 

Deze Gebruikersvoorwaarden gaan uit van Bringme (Ertzberg CVBA), gevestigd in België te 3000 LEUVEN, Bondgenotenlaan 138 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE0403.551.672 (RPR Leuven). 

ARTIKEL 2.BRINGME 

2.1.WELKE DIENSTEN OMVAT BRINGME? 

De diensten die wij onder de naam Bringme leveren, zijn niet limitatief omschreven in de gebruiksaanwijzing en toelichtingen te vinden in de Bringme app en op de Bringme website, onder meer onder “Hoe werkt het?”.

Bringme is een product van voortdurende ontwikkeling en verbetering en kan aangepast, uitgebreid of beperkt worden. 

Door Bringme te gebruiken geef je in de eerste plaats aan dat je op een veilige en eenvoudige manier Pakketten wil kunnen uitwisselen, op een wijze die jouw privacy beschermt. Dus zonder dat je collega’s, buren of werkgever inzage krijgen in het aantal en de inhoud van de Pakketten die jij uitwisselt. Bringme garandeert dan ook dat het die gegevens niet aan derden zal overmaken, tenzij wanneer en onder de voorwaarden zoals uitdrukkelijk voorzien in deze Gebruikersvoorwaarden.


Binnen dit kader zal Bringme dan ook in de eerste plaats gebruikt kunnen worden om:

 • Pakketten in ontvangst te nemen (in een desgevallende gekoeld vak) in een Box,
  • een (online) bestelling die afgeleverd wordt, een vriend die iets komt brengen of een gekoelde levering van een lokale handelaar,
 • Pakketten te laten afhalen/ophalen uit een Box,
  • een vriend die iets komt ophalen, een pakje dat je via een zelf aangestelde Koerier wenst te verzenden of een (al dan niet online) besteld product dat je wil retourneren,
 • Pakketten via de Box te verzenden vanuit de Box aan Bestemmelingen in België en Nederland of te retourneren (“Bringme Send”),
  • Met één druk op de knop regel je vanuit de Bringme App dat je Pakket opgehaald wordt en afgeleverd wordt bij je Bestemmeling of geretourneerd wordt naar de webshop,

Hiernaast heeft Bringme eveneens als doel om:

 • Andere (betalende) premium diensten te benutten, zoals toegelicht in de Bringme App of op de Bringme Website.
 • (lokale) Handelaars en Webwinkels de kans te geven diensten en producten aan te bieden en te leveren aan de Gebruikers,
 • Koeriers (daarin begrepen postbedrijven) de mogelijkheid te geven om hun leveringen op efficiënte wijze te organiseren door:
  • zekerheid te hebben dat op een bepaald ogenblik tot levering/afhaling van Pakketten overgegaan kan worden,
  • hun logistieke stroom (verzendingen en ophalingen) efficiënt te regisseren,
 • Bedrijven en organisaties de mogelijkheid te geven om Bringme in te zetten als interne en externe servicedesk voor de ontvangst, aflevering en verzending van Pakketten.

 

Bringme maakt hiervoor gebruik van de Bringme App, de Box en de Bringme Website.

De slimme Box heeft afzonderlijk toegankelijke en afsluitbare compartimenten en kan op een veilige wijze in jouw naam Pakketten in ontvangst nemen of afleveren tegen (een digitaal) ontvangstbewijs. 

Bringme verzorgt de communicatie tussen (naargelang het geval):

 • jou,
 • de Verzender of Bestemmeling van een Pakket,
 • de Leverancier (daarin begrepen de Koerier),
 • de Handelaar.

Bringme treedt voor wat betreft de aflevering van Pakketten in en de ophaling van Pakketten uit de Box door derden steeds slechts op als tussenschakel tussen jou, de Handelaar, de Leverancier, de Verzender, de Koerier en/of de Bestemmeling. Het vervoer van de te leveren of af te halen Pakketten is enkel onderworpen aan de afspraken tussen jou, de Leverancier, de Verzender, de Koerier en/of de Bestemmeling. Bringme is niet betrokken bij die overeenkomst.

Bringme levert zelf geen vervoersdiensten, maar stelt je wel via het gebruik van de dienst Bringme Send in staat om via de App in contact te treden met Koeriers die een Pakket kunnen komen ophalen uit de Box en afleveren bij je Bestemmeling. Bringme treedt daarbij niet op als vertegenwoordiger van deze vervoersbedrijven en is evenmin verantwoordelijk voor deze vervoersdienst. Wanneer je een vervoersdienst bestelt via Bringme Send wordt deze dienst enkel geregeld door de tussen jou en de Koerier gesloten overeenkomst. Bringme is niet betrokken bij die overeenkomst.

Meer informatie omtrent het gebruik van de dienst Bringme Send vind je in artikel 4 “Verzending via Bringme Send”.

2.2.HOE KAN BRINGME GEBRUIKT WORDEN 

Je kan Bringme zowel op je mobiel apparaat als op je computer gebruiken via de Bringme App, waar je toegang toe krijgt via je Account, dat aangemaakt wordt na Registratie bij Bringme. 


Om de Bringme App mobiel te gebruiken moet je beschikken over een compatibele mobiele telefoon of handheld-apparaat, internettoegang, en aan de noodzakelijke minimum softwarevereisten voldoen. 


De softwarevereisten zijn als volgt:

 • Apple iOS apparaten met iOS,
 • Android OS apparaten met Android.

Om de desktopversie van de Bringme App te gebruiken, moet je over een compatibele computer met internettoegang beschikken. 

Om Pakketten te kunnen laten afleveren in een Box is vereist dat je toegang hebt tot een Geactiveerde Box (zie hierna). 

Meer info vind je onder “Hoe werkt het” op de Bringme Website en in de Bringme App.

2.3 BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK VAN BRINGME

 
Je stemt er mee in dat:

 1. je Bringme en je Account alleen zelf zal gebruiken of downloaden voor je eigen, persoonlijke gebruik en omgekeerd geen gebruik zal maken van het Account van anderen,
 2. je voldoende zorg zal besteden aan de keuze van het wachtwoord voor je Account, zodat dit redelijkerwijze niet achterhaalbaar is door anderen,
 3. je de logingegevens van je Account veilig en vertrouwelijk zal houden en zal voorkomen dat derden via aan jou toebehorende toestellen toegang tot je Account kunnen krijgen. Indien derden erin slagen om zich toegang te verschaffen tot je Account met jou logingegevens, omdat je je Account onvoldoende veilig gebruikt of omdat ze toegang hebben tot een apparaat waarmee jij je Account bedient, zal de daaruit voortkomende schade uitsluitend onder jouw verantwoordelijkheid vallen,
 4. je geen afbreuk zal doen aan de juiste werking van Bringme,
 5. je op geen enkele wijze zal trachten Bringme (daarin begrepen de Bringme Website, de Bringme App en de Box) te beschadigen,
 6. je de Bringme App of andere Inhoud van Bringme niet zal kopiëren, of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Bringme,
 7. je Bringme niet met een incompatibel of niet goedgekeurd apparaat zal gebruiken,
 8. je de op jou toepasselijke wetten van je thuisland, het land, de staat en de plaats waar je je bevindt tijdens het gebruik van Bringme en van de plaats waar je Bringme gebruikt, zal naleven,
 9. je geen gebruik zal maken van Bringme met het oogmerk om op enige wijze hinder, last of ongemak te veroorzaken of op een wijze waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat ze hiertoe leidt,
 10. je geen spam of anderszins gedupliceerde of ongevraagde berichten of Pakketten in overtreding van de toepasselijke wetten zal versturen via Bringme,
 11. je geen inbreukmakende, obscene, dreigende, lasterlijke of anderszins onrechtmatig of wettelijk verboden materiaal zal versturen mits gebruik van Bringme of bewaren in de Box, met inbegrip van materiaal dat schadelijk is voor kinderen of de privacyrechten van derden schendt,
 12. je geen materiaal zal versturen of opslaan via de Bringme App of Website dat software virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke computercodes, bestanden, scripts, middelen of programma’s bevat,
 13. je niet zal trachten onbevoegd toegang te krijgen tot Bringme of tot systemen of netwerken die daarmee verbonden zijn,
 14. je de integriteit of werking van Bringme of de gegevens die deze bevat, niet zal hinderen of verstoren.

ARTIKEL 3. VERZENDEN EN ONTVANGEN VIA DE BOX 

3.1.GEBRUIK VAN EEN BOX  

Een Box behoort steeds toe aan een Box Owner.

Een Box is ofwel publiek toegankelijk (“Publieke Box”), ofwel enkel toegankelijk voor degenen die hier expliciete toestemming toe gehad hebben van de Box Owner (“Private Box”).

In geval van een Private Box beschikt de Box Owner als enige over het vrije en discretionaire recht om je al dan niet toe te laten om hier gebruik van te maken. 

Indien een Box Owner je het recht wenst te geven om gebruik te maken van zijn Private Box, dan zal hij je hier toestemming toe geven via de Bringme App of via een e-mail met een specifieke activatielink.

 

Deze uitnodiging stelt je in staat om de betreffende Private Box te activeren in je Account, waarna deze een “Geactiveerde Box” wordt. 

 

Een Publieke Box is voor iedereen toegankelijk die de Bringme App mag en kan gebruiken zonder dat een expliciete toelating van de Box Owner vereist is. Vooraleer de Publieke Box te kunnen gebruiken, dient deze eveneens geactiveerd te worden via je Account.

 

Je bent je er als Gebruiker van bewust en je erkent uitdrukkelijk dat:

 • een Box enkel gebruikt mag worden via Bringme,
 • je enkel gebruik kan maken van een Box, wanneer deze geactiveerd werd,
 • je enkel gebruik kan maken van een Private Box, wanneer je hiertoe expliciete toelating hebt gekregen van de Box owner,
 • geen enkele Box Owner ertoe gehouden is om je toestemming te geven om een Private Box te gebruiken,
 • de Registratie en het gebruik van Bringme geen recht geven om een (bepaalde) Private Box te gebruiken,
 • de Box Owner je steeds het recht kan ontzeggen/ontnemen om een (voorheen) Geactiveerde Box te gebruiken, conform de daarover tussen jou en de Box Owner gemaakte afspraken, waarbij Bringme geen partij is.

 

3.2. REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE BOX 

Je zal een Box steeds strikt in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden gebruiken. Bij het gebruik van een Box moet je aanvullend ook steeds de regels in acht nemen die je opgelegd worden door de Box Owner van de betreffende Box. 


Bij het gebruik van de Box zal je naast de voorwaarden opgenomen elders in deze Gebruikersvoorwaarden (daarin begrepen doch niet beperkt tot deze opgenomen in Artikel 2.3) eveneens de volgende voorwaarden naleven, die steeds voorrang hebben op de voorwaarden die desgevallend aan je opgelegd worden door de Box Owner:

 1. Je mag enkel gebruik maken van de Box in het kader van Bringme.
 2. Je zal de Box enkel gebruiken om Pakketten uit te wisselen (versturen, ontvangen, laten afhalen), niet als opslagruimte.
 • Het is verboden om de Box te gebruiken voor Pakketten met een inhoud die strijdig is met de wetgeving, die een mogelijk gevaar inhoudt en/of die de Box kan beschadigen, waaronder, doch niet beperkt tot:
  1. gevaarlijke stoffen, chemische producten, ontplofbare, ontvlambare of radioactieve stoffen,
  2. bederfelijke zaken,
  3. drugs, verdovende middelen en psychotrope stoffen,
  4. wapens,
  5. levende dieren,
  6. voorwerpen, geschriften of stoffen in het algemeen waarvan de invoer, uitvoer, verspreiding, omloop, het gebruik of bezit verboden is bij wet,
  7. voorwerpen die door hun vorm, aard of verpakking gevaarlijk kunnen zijn en personen, de Box of goederen van derden kunnen vervuilen of beschadigen,
  8. zaken die onder toepassing van het strafrecht ressorteren of onder strafrechtelijke bepalingen die inbreuken op bijzondere wetten sanctioneren,
  9. alle stoffen, waaronder vloeistoffen, waarbij lekgevaar of een reëel risico op geurhinder bestaat.

 

 1. In afwijking van bovenstaande mag je de Box gebruiken voor bederfelijke stoffen en chemische stoffen voor zover deze:
  • kaderen binnen een normaal huishoudelijk gebruik,
  • bestand zijn tegen de omstandigheden waarin ze bewaard worden in de Box, rekening houdend met het vervoer van en/of naar de Box,
  • degelijk verpakt zijn zodat lekschade, geurhinder en elke vorm van vervuiling erdoor voorkomen worden.

 

Het gebruik van de Box voor Pakketten die bederfbare goederen bevatten gebeurt op jouw uitsluitend risico en zonder enige aansprakelijkheid van ons of de Box Owner. In geval van schade veroorzaakt aan of door deze Pakketten ben enkel jij aansprakelijk om deze schade te vergoeden.

 

Bringme garandeert dat de gekoelde Bringmevakken (die deel kunnen uitmaken van een Box) een temperatuur aanhouden zoals aangegeven in de gebruiksaanwijziging en de App. In geen geval kan Bringme aansprakelijk zijn voor het uitvallen van deze koeling ingevolge stroomonderbreking bij de Box Owner of andere oorzaken te wijten aan de Box Owner.

 

 1. Pakketten moeten voldoen aan de afmetingen zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing en in de App. Elke Box beschikt over de vakken in maat S, M, L en XL. Naargelang de configuratie kan de Box ook beschikken over een vak XXL.

 

Voldoen Pakketten niet aan de maximale afmetingen van de vakken, dan kunnen ze niet afgeleverd worden in de Box. Het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat de Verzender en de Leverancier hier rekening mee houden. 

 

 1. Pakketten die via de Box wil uitwisselen, mogen niet meer dan 20kg wegen.

 

Deze voorwaarden kunnen door de Box Owner niet versoepeld, enkel verstrengd worden, in die zin dat voormelde voorwaarden als minimumvoorwaarden gelden, doch bijkomende of verdergaande voorwaarden voor het gebruik van de Box opgelegd kunnen worden door de Box Owner. 

Naast ons recht of het recht van de Box Owner om de bevoegde instanties te verwittigen, hebben wij steeds het recht om, wanneer Pakketten voormelde voorwaarden schenden (zoals autonoom door ons te beoordelen):

 • de afhaling en/of afgifte ervan te weigeren,
 • de behandeling ervan op te schorten,
 • ze te (laten) vernietigen indien ze schadelijk of gevaarlijk zijn voor personen en zaken,
 • ze niet in ontvangst te laten nemen door de Box,
 • ze uit de Box te (laten) verwijderen.

 

3.3. OPDRACHT TOT LEVERING IN DE BOX EN AFLEVERINGSMACHTIGING 


De aflevering van Pakketten door derden in de Box op jouw verzoek geldt als de aflevering aan jou in persoon. Door dit verzoek geef je eveneens de uitdrukkelijke boodschap aan de Leverancier dat hij je privacy moet respecteren en het Pakket in de Bringme Box moet afleveren en hier enkel van mag afwijken onder de voorwaarden bepaald in deze Gebruikersvoorwaarden.

 

Je aanvaardt uitdrukkelijk dat de Verzender, de Leverancier (zowel professionele Leveranciers, zoals bpost, als particuliere Leveranciers) en eender wie die een Pakket moet (laten) afleveren aan jou:

 • aan zijn leveringsplicht voldaan heeft door het Pakket correct af te leveren in de door jou aangewezen Box,
 • je persoonsgegevens mag verwerken voor zover vereist om aan jou af te leveren in de Bringme Box.


Wanneer het Pakket afgeleverd werd in een compartiment van de Box, dit compartiment de plaatsing van een goed gedetecteerd heeft en vervolgens de deur van het compartiment gesloten en correct automatisch afgesloten wordt, wordt een digitaal ontvangstbewijs aangemaakt. Het ogenblik waarop dit ontvangstbewijs aangemaakt wordt, geldt als het ogenblik van levering van het Pakket aan jou. 

Het ontvangstbewijs is ter beschikking van de Leverancier (afhankelijk van zijn voorkeuren en relatie tot Bringme):

 • via een QR-code en een cijfercode, die verschijnen op de display van de Box op het ogenblik van levering,
 • per e-mail,
 • via een melding in de Bringme App van de Leverancier of enige andere door Bringme ontwikkelde applicatie die de Leverancier gebruikt en die gekoppeld is aan de Bringme App.

 

Je erkent dat dit (digitaal) ontvangstbewijs ten aanzien van de Leverancier en de Verzender gelden als bewijs dat het Pakket afgeleverd werd aan jou. 


Dit artikel doet geen afbreuk aan je recht om de niet-conformiteit van een via de Box ontvangen levering in te roepen.

 

Je bent je ervan bewust dat je in principe geen aangetekende zendingen en ook geen Pakketten afgeleverd onder rembours kan ontvangen in de Box.

  

Indien een Pakket niet afgeleverd kan worden in een Private Box (om welke reden dan ook, bijv. omdat de afmetingen niet voldoen aan de vereisten of omdat de Box vol zit) dan zal de Leverancier (tenzij anders afgesproken werd tussen jou en de Leverancier) dit in principe afhandelen conform zijn eigen policy dienaangaande en bijv. het Pakket aan de receptie of het onthaal van de Box Owner afgeven voor zover dit mogelijk is (receptie moet aanwezig zijn + Box Owner moet hier toestemming voor geven) of (desgevallend) op een andere locatie zoals desgevallend aangegeven op de interface van de Box zelf (zoals te bepalen door de Box Owner). Je geeft uitdrukkelijk toestemming dat de aflevering in deze situatie op deze manier mag gebeuren.

 

ndien het bovenstaande om welke reden dan ook niet mogelijk is, of wanneer het een Publieke Box betreft, mag de Leverancier dit Pakket op je (in je Account vermeld) adres afleveren of je contacteren teneinde een afspraak te maken om tot levering te kunnen overgaan (bijv. in een andere Geactiveerde Publieke Box bij jou in de buurt).  Je geeft ons om die reden het recht om aan de Leverancier je adres, emailadres en telefoonnummer zoals opgenomen in je Account door te geven (zonder dat we daartoe verplicht zijn).

 

3.5.AFHALING/VERWIJDERING VAN HET PAKKET 

Je verbindt je ertoe om het aan jou voor een Transactie toegewezen vak in de Box niet langer te bezetten of bezet te houden dan vereist is voor een vlot en redelijk gebruik van Bringme door jezelf en je mede-Gebruikers. 

 

Je zal elk Pakket dat aan jou geleverd wordt of door jou verzonden wordt, in ieder geval binnen de 3 kalenderdagen uit de Box verwijderen/laten ophalen. De Box Owner kan andere termijnen opleggen die hier voorrang op hebben.

 

Indien het Pakket niet tijdig verwijderd wordt,

 • zullen wij jou via de App waarschuwen dat het Pakket, bij gebreke aan onmiddellijke afhaling (of een in de waarschuwing aangegeven termijn), uit de Box verwijderd kan worden,
 • wordt het Pakket na deze melding niet verwijderd dan hebben Bringme en de Box Owner het recht om het Pakket uit de Box te (laten) verwijderen en dit in bewaring te (laten) nemen. Je wordt van deze verwijdering via de Bringme App en/of per e-mail op de hoogte gebracht met mededeling van de termijn waarbinnen het Pakket afgehaald moet worden,
 • kom je het Pakket na deze waarschuwing niet tijdig afhalen, dan zal het Pakket, na een laatste waarschuwing via de App of per e-mail,
  • teruggezonden worden naar de afzender of aan je thuisadres zoals gekend in onze gegevens verzonden worden,
  • of, indien voorgaande niet mogelijk of redelijk haalbaar/verwachtbaar is, definitief verwijderd of vernietigd worden.

 

In ieder geval zullen in deze gevallen de eventuele bewaarkosten, de (terug-)zendingskosten en (zo nodig) de vernietigingskosten door jou vergoed moeten worden. Indien het Pakket door ons bewaard wordt, zal je dit enkel in ontvangst kunnen nemen tegen vergoeding van deze kosten.

 

ARTIKEL 4. Verzending via Bringme send

4.1.Gebruik van Bringme Send

Via Bringme Send brengen wij je via de App in contact met Koeriers op wie je beroep kan doen om rechtstreeks vanuit de Box Pakketten te verzenden aan je Bestemmelingen.

 

Wij treden daarbij niet op als vervoerder doch stellen enkel onze App en Box ter beschikking van jou en de Koerier om deze verzending uit te voeren.

 

Op het gebruik van de Box in het kader van Bringme Send (de Koerier komt het Pakket uit de Box ophalen) zijn dezelfde voorwaarden van toepassing (deze Gebruikersvoorwaarden dus) zoals die van toepassing zijn op elk gebruik van de Box.

 

Voor de eigenlijke verzending van een Pakket via Bringme Send komt een overeenkomst tussen jou en de Koerier tot stand, waarbij Bringme geen partij is. De verzending van een Pakket via Bringme Send is dan ook enkel onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden van de Koerier, zoals je die zal moeten aanvaarden bij elke bestelling van een verzending via Bringme Send. Bringme is dan ook niet verantwoordelijk voor de goede verzending en afhandeling van je verzending eenmaal het Pakket opgehaald werd uit de Box. Die verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid liggen uitsluitend bij de Koerier, conform zijn toepasselijke algemene voorwaarden.

 

Wanneer je Bringme Send gebruikt krijg je de mogelijkheid om een Koerier te kiezen door wie je je Pakket wil laten verzenden met melding van de toepasselijke prijs. Wens je tot bestelling van een verzending over te gaan, dan kies je de Koerier, betaal je de prijs en kan je het Pakket in de Box plaatsen, waarna de Koerier het Pakket komt ophalen om aan je Bestemmeling te bezorgen. Bij bestelling van een verzending wordt een vak in de betreffende Box voor jou gereserveerd gedurende de in de App aangegeven tijd. Indien deze tijd verlopen is, vervalt de reservatie en kan je je Pakket enkel in de Box plaatsen voor verzending, indien er een vak beschikbaar is.

 

Zodra het Pakket in de Box geplaatst wordt, wordt de Koerier verwittigd zodat hij dit zo spoedig mogelijk kan komen ophalen, desgevallend conform de aangegeven termijnen. Je bent je ervan bewust dat de Koerier het pak enkel kan afhalen uit de Box gedurende de uren dat deze Box bereikbaar is voor het publiek.

 

Bringme Send is een dienst in ontwikkeling en is nog niet overal beschikbaar. Via de App kan je nagaan of Bringme Send op jouw locatie beschikbaar is.

 

Je vindt nadere info over de gebruikswijze van Bringme Send in de Bringme App en op de Bringme Website.

4.2.Jouw verplichtingen als klant

 

Je vermeldt de exacte en complete gegevens van de Bestemmeling op een duidelijke en goed leesbare manier op het te verzenden Pakket (naam, straat, huisnummer, eventueel busnummer, postcode, gemeente of stad). We raden aan om ook het adres van de afzender (of retouradres) op het Pakket te vermelden in de linkerbovenhoek of op de keerzijde.

Je verpakt het te verzenden Pakket op een homogene, geschikte en gepaste manier, rekening houdend met de voorwaarden van de Koerier en deze van toepassing op het gebruik van de Box.

4.3.BETALING VAN BRINGME SEND

 

Wanneer je een vervoersdienst bestelt via Bringme Send, dan betaal je hiervoor via de App aan ons, waarop wij deze betaling aan de betreffende Koerier bezorgen. Bringme treedt hierdoor niet op als vervoerder, doch ontvangt deze betaling louter in plaats van de Koerier.

 

4.4. HERROEPINGSRECHT BIJ GEBRUIK VAN BRINGME SEND

 

Indien je een consument bent, heb je het recht om een overeenkomst op afstand voor de levering van een dienst te herroepen binnen de 14 dagen na contractsluiting.

Indien je beroep doet op Bringme Send, je een verzending bestelt en je wil dat de Zending binnen deze termijn van 14 dagen uitgevoerd wordt, dan aanvaardt je dat je deze herroeping niet meer kan uitoefenen zodra de dienst uitgevoerd is én dat je, indien deze reeds gedeeltelijk uitgevoerd werd, de redelijk hiervoor gemaakte kosten moet vergoeden.

Je aanvaardt uitdrukkelijk dat door je Pakket in de Box te plaatsen met het oog op verzending, de overeenkomst tot verzending uitgevoerd wordt en je vanaf dat ogenblik geen herroepingsrecht meer kan uitoefenen, minstens dat de door de Koerier gemaakte kosten vanaf dat ogenblik overeenstemmen met de prijs van de verzending en je deze prijs dus in ieder geval verschuldigd bent. Indien je een verzending annuleert vooraleer het Pakket in de Box geplaatst werd, ben je hier geen kosten voor verschuldigd.

 

ARTIKEL 5. gebruik van de Box via DE Bringme sleutelhanger

 

5.1.Principe en Werking

 

Via de Sleutelhanger kan je je automatisch identificeren bij een Geactiveerde Box. Door de Sleutelhanger in de buurt van het scherm van een Box te houden wordt je automatisch aangemeld en krijg je toegang tot de Box zonder verdere identificatie.

 

De Sleutelhanger kan bij ons verkregen worden aan de voorwaarden vermeld in de Bringme App of op de Bringme Website.

 

Om de Sleutelhanger te kunnen gebruiken moet je deze activeren via de Bringme App conform het daar aangegeven stappenplan.

 

Om de Sleutelhanger te kunnen activeren dien je over een Account en een Geactiveerde Box te beschikken.

 

5.2. Gebruik - zorgvuldigheid

 

Je bent je ervan bewust dat  een geactiveerde sleutelhanger derden zonder enige controle toegang geeft in jouw naam tot jouw Geactiveerde Box.

 

Je dient er dan ook over te waken dat deze niet in handen van derden valt en elk gebruik door derden valt onder jouw uitsluitende verantwoordelijkheid.

 

Indien je de Sleutelhanger zou verliezen of indien deze beschadigd wordt en daardoor onbruikbaar wordt, dien je deze te de-activeren via de Bringme App conform het daar aangegeven stappenplan of mocht dit niet mogelijk zijn, door contact op te nemen met ons.

ARTIKEL 6 - VERGOEDING


6.1 HOEVEEL KOST HET GEBRUIK VAN BRINGME?

 

Bringme is een freemium model met gratis basisfunctionaliteit en betalende geavanceerde (premium) gebruiksmogelijkheden. 


Als Gebruiker kan je zonder enige kosten gebruik maken van Bringme teneinde Pakketten te laten afleveren in of te laten ophalen uit een Box door derden.

 

Voor het gebruik van de premium diensten (zoals Bringme Send) betaal je de prijs zoals voorzien in de Bringme App, conform de op deze diensten toepasselijke voorwaarden.

 

6.2 AANPASSING TARIEVEN 

 

Wij hebben het recht om de tarieven voor het gebruik van (het geheel of een deel van) Bringme in de toekomst te wijzigen, daarin begrepen om (bepaalde of alle) delen van Bringme die niet betalend zijn, aan betaling te onderwerpen. 


Elke tariefwijziging geldt enkel voor de toekomst en zal ten vroegste ingaan op de dertigste kalenderdag volgend op de mededeling daarvan. 


Voor het overige is de tariefwijziging onderworpen aan de regels van toepassing op de wijziging van de Gebruikersvoorwaarden door Bringme, zoals bepaald in Artikel 7.3.

 

Tarieven zijn steeds in Euro en vermelden afzonderlijk de toepasselijke BTW. Wordt niets vermeld, dan zijn de tarieven ten aanzien van consumenten BTW inclusief en ten aanzien van niet-consumenten BTW-exclusief.

  

ARTIKEL 7. DE OVEREENKOMST 


7.1. HOE KOMT EEN OVEREENKOMST TUSSEN JOU EN ONS TOT STAND? 


De Overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand door je Registratie bij Bringme. Bij Registratie ben je verplicht om ons je de daar gevraagde persoonlijke informatie te bezorgen, daarin begrepen je mobiele telefoonnummer en je e-mailadres. 


Nadat je met succes tot Registratie bent overgegaan, beschik je over een persoonlijk Account, dat met een wachtwoord naar keuze toegankelijk is. 


Je kan en mag Bringme enkel gebruiken wanneer je een actief Account hebt. 


Om gebruik te maken van Bringme moet je (cumulatief):

 • de volle 18 jaar of ouder zijn (indien je een natuurlijke persoon bent),
 • volledig handelings- en rechtsbekwaam zijn,
 • gerechtigd zijn conform de op jou toepasselijke regelgeving om deze Overeenkomst te sluiten en om gebruik te maken van Bringme.

 

7.2.GEEN VERPLICHTING OM EFFECTIEF GEBRUIK TE MAKEN VAN BRINGME 


Er bestaat geen enkele verplichting voor jou om, na Registratie, effectief gebruik te maken van Bringme.


Wanneer je echter gedurende een periode van twaalf maanden geen enkele Transactie uitgevoerd hebt, kunnen wij je Account verwijderen. We zullen je daar dan uiteraard van verwittigen.

 

7.3.WIJZIGING VAN BRINGME EN DE GEBRUIKERSVOORWAARDEN 


Wij kunnen deze Gebruikersvoorwaarden aanpassen of vervangen en/of de onder Bringme vallende diensten veranderen, opschorten of beëindigen. 


Elke wijziging zal door ons op gepaste wijze aan jou worden meegedeeld, bijvoorbeeld via een duidelijke mededeling binnen de Bringme App en/of via de verzending van een e-mail. 


Dergelijke mededeling tot wijziging kan op elk ogenblik gebeuren en heeft, tenzij wanneer een termijn van inwerkingtreding voorzien wordt, onmiddellijk effect:

 • voor elk nieuw gebruik van Bringme na deze datum en op elke nieuwe Transactie,
 • Transacties waartoe reeds opdracht gegeven werd voorafgaand aan de mededeling van de wijziging, vallen steeds onder de regeling zoals die gold voorafgaand aan de mededeling, ook al zijn deze Transacties nog niet (volledig) afgerond.

Wanneer onze Gebruikersvoorwaarden wijzigen, zullen deze in de Bringme App ter goedkeuring aan je voorgelegd worden, de eerstvolgende maal dat je de Bringme App wil gebruiken na de wijziging. Indien je de aangepaste Gebruikersvoorwaarden niet aanvaardt, mag je Bringme na de inwerkingtreding van de wijziging niet meer gebruiken. Wij kunnen de latere toegang tot je Account en de Bringme App evenals het gebruik van (bepaalde delen van) Bringme beperken, zolang de aangepaste Gebruikersvoorwaarden niet aanvaard werden.

 

ARTIKEL 8. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST 


8.1.OVEREENKOMST VAN ONBEPAALDE DUUR 


De Overeenkomst tussen jou en Bringme wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

 

8.2.BEËINDIGING DOOR DE GEBRUIKER 


Je kan de Overeenkomst op elk ogenblik zonder opgave van reden beëindigen door je Account af te sluiten, conform de instructies in de Bringme App en/of op de Bringme Website.


Je kan je Account slechts afsluiten voor zover zich op dat ogenblik geen Pakket via je Account in een Box bevindt, geen vak in de Box gereserveerd werd voor een nog af te leveren / op te halen bestelling en geen Pakket onderweg is naar een Bestemmeling voor aflevering via Bringme Send.

 

8.3. BEËINDIGING EN OPSCHORTING DOOR BRINGME 


Wij kunnen de Overeenkomst

 • op elk ogenblik met een opzegtermijn van dertig kalenderdagen beëindigen, zonder opgave van enige reden. Na de opzegtermijn wordt je Account automatisch afgesloten,
 • steeds opschorten (en je bijgevolg het recht op het gebruik van Bringme ontzeggen) wanneer je je verplichtingen ten aanzien van ons of ten aanzien van een Box Owner schendt,
 • onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling beëindigen, wanneer je een zware fout begaan hebt.

 
Zware fouten zijn onder meer (zonder dat deze opsomming limitatief is):

 • de schending van je verplichtingen opgenomen in Artikel 2.3 (beperkingen aan het gebruik van Bringme), Artikel 3.2.i (enkel gebruik in het kader van Bringme) of Artikel 3.2.iii (verboden gebruik van de Box),
 • elke daad van bedrog ten aanzien van Bringme of enige partij betrokken bij Bringme,
 • elk misbruik dat je maakt van Bringme,
 • schending van Artikel 11 (intellectuele eigendom),
 • elke lichte fout die niet rechtgezet werd binnen een redelijke termijn nadat je gevraagd werd tot dergelijke rechtzetting over te gaan.

 

8.4. GEVOLGEN VAN DE BEËINDIGING OF DE OPSCHORTING 


De beëindiging van de Overeenkomst leidt tot het afsluiten en stopzetten van het Account. 

Wanneer een Account afgesloten is, kan/mag je:

 • je hier geen toegang meer toe verschaffen,
 • geen gebruik meer maken van Bringme en de Bringme App,
 • geen gebruik meer maken van de Box als Gebruiker.

 

Indien er op het ogenblik van het afsluiten van het Account nog Transacties gepland zijn zonder dat zich enig Pakket in een Box bevindt, zullen deze Transacties vervallen en kunnen geen Pakketten meer voor of door jou afgeleverd of geplaatst worden in de Box.


Indien de Overeenkomst eindigt op een ogenblik waarop zich een Pakket (van of voor jou) in de Box bevindt (of indien een Pakket dat afgeleverd diende te worden via Bringme Send, niet aan de Bestemmeling afgeleverd kan worden en dus geretourneerd wordt naar de Box), dan kan Bringme, naar keuze,

 • ofwel: jou machtigen om de Transactie af te werken en de afsluiting van het Account (geheel of gedeeltelijk) uitstellen voor de redelijk vereiste tijd voor de afhandeling van deze Transactie. De Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op deze Transactie, zonder dat hieruit een herneming van de Overeenkomst volgt en zonder dat je hier enig ander recht uit kan putten aangaande de duur en de beëindiging van de Overeenkomst,
 • ofwel: het Pakket op jouw kosten aan jouw adres zoals geregistreerd in je Account laten afleveren,
 • ofwel: het Pakket in bewaring nemen en op een mee te delen plaats te jouwer beschikking houden, waarbij jij ervan geïnformeerd wordt dat je het Pakket daar binnen de 10 kalenderdagen kan afhalen tegen vergoeding van de redelijk gemaakte kosten. Indien je het Pakket vervolgens niet binnen deze termijn gaat halen, word je geacht hier afstand van te doen en kan het Pakket teruggezonden worden naar de afzender, verzonden worden aan je thuisadres, definitief verwijderd of vernietigd worden. De verzend-, bewaar-, verwijderings- en vernietigingskosten zullen door ons aan jou doorgerekend worden.

 

De gevolgen van de opschorting van de Overeenkomst door ons, zijn dezelfde dan de gevolgen van een beëindiging zoals hierboven omschreven, met dien verstande dat deze gevolgen dan slechts tijdelijk gelden, gedurende de termijn van de opschorting.

 

ARTIKEL 9. PRIVACY, GEGEVENS EN VERTROUWELIJKHEID PAKKETTEN 

9.1. JUISTHEID VAN DE GEGEVENS

Je garandeert dat de Gebruikersinhoud nauwkeurig en volledig is. 

Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de Gebruikersinhoud te controleren. 

Je zal desgevraagd bewijs van je identiteit aan Bringme verstrekken, wanneer daar om verzocht wordt.

9.2. DE PAKKETTEN 


Je bevestigt dat een Pakket dat in de Box geplaatst wordt geen vertrouwelijke inhoud bevat, tenzij voor zover en slechts in die de mate waarin het Pakket documenten bevat én deze documenten in een behoorlijk afgesloten drager zitten. 

 

Los van de informatie die geregistreerd wordt bij het gebruik van Bringme (daarin begrepen mogelijk het voorwerp van de bestelling, indien die via Bringme geregistreerd wordt), nemen wij geen kennis van de effectieve inhoud van de (fysieke) Pakketten die zich in de Box bevinden, doch wanneer dit redelijkerwijze vereist is om redenen van veiligheid, gezondheid, schadebeperking of openbare orde, hebben wij het recht om het vak waarin het Pakket zich bevindt te openen, het eruit te verwijderen en het zo nodig te openen. 


Ingeval zulks vereist is in een noodsituatie en hiertoe een redelijke vraag komt van de overheid of in geval van een afdwingbaar bevel van de overheid, kan Bringme alle of een aantal van de afgesloten vakken van een Box (laten) openen en onderzoeken. Bringme verbindt zich ertoe om in dergelijk geval een redelijk verwachtbare inspanning te verrichten om jou, indien dit praktisch haalbaar, rechtvaardigbaar en toegelaten is, hiervan op de hoogte te brengen indien zich een Pakket van jou in de Box bevindt, teneinde je desgevallend de mogelijkheid te geven om je Pakket zelf te verwijderen. 

 

Bringme heeft in ieder geval het recht om Pakketten die zich meer dan drie kalenderdagen in de Box bevinden, te verwijderen conform Artikel 3.5 en de integrale inhoud ervan als niet vertrouwelijk te beschouwen.

 

9.3. PRIVACY POLICY EN COOKIES 


Wij verzamelen en verwerken je persoonlijke gegevens (als Gebruiker en als bezoeker van de Bringme Website) in overeenstemming met onze Privacybeleid en Cookie Policy, zoals hieronder te vinden.

 
Je erkent uitdrukkelijk deze Privacy en Cookie Policy gelezen te hebben en deze te aanvaarden. 
Het gebruik van Bringme impliceert steeds de uitdrukkelijke aanvaarding van de Privacy en Cookie Policy. 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID 


10.1.VRIJWARING 

Door acceptatie van deze Gebruikersvoorwaarden en het gebruik van Bringme stem je ermee in dat je ons zal vrijwaren tegen alle claims en schade die voortvloeien uit of in verband met:

 1. de overtreding of schending door jou van een voorwaarde van deze Gebruikersvoorwaarden of een toepasselijke wet of een toepasselijk voorschrift, al dan niet hierin genoemd,
 2. de schending door jou van rechten van een derde partij, en/of
 3. het gebruik of misbruik door jou van Bringme.

10.2. AANSPRAKELIJKHEID 


Onverminderd hetgeen volgt, is Bringme slechts aansprakelijk voor jouw schade wanneer deze voorkomt uit een fout begaan door Bringme, waarbij Bringme enkel aansprakelijk kan zijn voor je rechtstreekse schade, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle onrechtstreekse en gevolgschade. De totale aansprakelijkheid van Bringme op jaarbasis ten aanzien van jou zal per schadegeval in ieder geval beperkt zijn tot het maximumbedrag van 500,00 EUR (vijfhonderd euro)  en per jaar tot 2.000,00 EUR (tweeduizend euro). 

                                                                                                                 

Je maakt slechts aanspraak op een schadevergoeding indien je de fout van Bringme, de door jou geleden schade en het oorzakelijk verband tussen beide aantoont.

Om de schade te bewijzen van een verloren of beschadigd Pakket, dien je het bewijs te leveren wat zich in het Pakket bevond, wat de aanschafwaarde van (de inhoud van) het Pakket is (bijvoorbeeld door middel van een aankoopfactuur), evenals van de werkelijke waarde van de inhoud van het Pakket op datum van afgifte ervan aan Bringme.

De te vergoeden waarde kan in geen geval hoger zijn dan de aangetoonde aanschafwaarde verminderd met 15% per jaar (waarbij elk begonnen kalender jaar telt als een volledig jaar) en vermeerderd met de verzendingskosten.

 

In geen geval kan een schadevergoeding bekomen worden wegens vertraging bij het verkrijgen van een Pakket ingevolge het gebruik van Bringme, nog wegens schade aan of verlies van goederen die conform deze Gebruikersvoorwaarden niet via Bringme uitgewisseld, verzonden of ontvangen mochten worden.

 

De informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via Bringme aan jou worden verstrekt, hebben uitsluitend informatieve doeleinden en houden geen advies in. Wij zullen Bringme, met inbegrip van de Bringme Website en de Bringme App en de inhoud daarvan, redelijkerwijs juist en bijgewerkt houden, maar garanderen niet dat (de inhoud van) deze vrij van fouten, gebreken, malware en virussen zijn of dat deze juist, bijgewerkt en nauwkeurig zijn. 


Je moet voor je eigen bescherming de nodige stappen ondernemen en de juiste veiligheidsmaatregelen treffen. Je moet een virusscanner gebruiken alvorens je informatie, software of documentatie downloadt en de bescherming tegen alle mogelijke virussen, malware, enz. is uitsluitend je eigen verantwoordelijkheid. 

Je verklaart bekend te zijn met de aard, kenmerken en beperkingen van het internet, computer- en netwerksystemen, m.n. inzake technische prestaties. 


Onze verbintenis om Bringme te leveren is een inspanningsverbintenis en je aanvaardt dat het mogelijk is dat Bringme (daarin begrepen de toegang tot de Box) onbeschikbaar is, ook al doen wij redelijke inspanningen om Bringme beschikbaar te houden. Je aanvaardt dan ook dat Bringme, behoudens ingeval van opzet of ernstige fout, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de al dan niet voortdurende beschikbaarheid, bereikbaarheid, toepasbaarheid of werking van Bringme, daarin begrepen de Bringme App, de Bringme Website en de Box.

 
Bringme draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de in het kader van Bringme aangekochte en/of geleverde producten en de diensten van de Leverancier, noch voor de vervoersdiensten die aan jou geleverd worden door de Koerier wiens diensten je bestelde via Bringme Send. Alle klachten hierover kunnen dan ook enkel bij de Verzender en/of de Leverancier ingediend worden, conform hun verplichtingen ten aanzien van jou.

 

10.3. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BOX OWNER

 

Bij gebruik van een Box wordt de aansprakelijkheid van de Box Owner geregeld in jouw afspraken met of de voorwaarden van de Box Owner zelf.

 

Indien daarover niets afwijkend afgesproken werd, dan geniet de Box Owner van dezelfde aansprakelijkheidsbeperkingen ten aanzien van jou, dan deze waar wij van genieten conform artikel 10.2.

 

10.4. INTERACTIES MET DERDEN 


Tijdens het gebruik van Bringme kunnen links naar websites, die het eigendom zijn van en beheerd worden door derden, worden verstrekt om te corresponderen met, goederen of diensten te kopen van of deel te nemen aan promoties van deze derden. Deze links leiden je weg van Bringme en wij kunnen hierop geen invloed uitoefenen, noch hebben wij enige verantwoordelijkheid voor deze derde websites en de door hen aangeboden producten en diensten. Het gebruik van zulke webpagina’s van derden gebeurt geheel op je eigen risico. 


Je bent je ervan bewust dat deze andere websites hun eigen cookies naar gebruikers kunnen sturen, gegevens of persoonlijke informatie kunnen verzamelen of opvragen. Daarom word je geadviseerd om de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van die websites te controleren voordat je deze gebruikt.

  

ARTIKEL 11. INTELLECTUELE RECHTEN 


11.1. APPLICATIELICENTIE 


Onder voorwaarde van de aanvaarding en de naleving door jou van deze Gebruikersvoorwaarden verlenen wij je een beperkte niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om een kopie van de Bringme App op één of meerdere op zichzelf staande mobiele apparaten, die je bezit of beheert, te downloaden en te installeren en om een dergelijke kopie uitsluitend voor zijn persoonlijke gebruik te activeren.

 

11.2. JE HEBT NIET HET RECHT OM 

 1. Bringme (of delen daarvan) op enige wijze te licentiëren, sublicentiëren, verkopen, door te verkopen, over te dragen, af te staan, te verspreiden of anderszins commercieel te exploiteren of beschikbaar te stellen aan derden,
 2. Bringme (of delen daarvan) te veranderen of afgeleide werken daarvan te maken,
 • internet "links" naar Bringme (of delen daarvan) te creëren of deze te "framen" of te "spiegelen" op een andere server of draadloos, of op een op het Internet gebaseerd apparaat,
 1. reverse engineering op de Bringme App of de software gebruikt voor Bringme toe te passen,
 2. een geautomatiseerd programma of script te introduceren, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, webspiders, webcrawlers, webrobots, webants, webindexers, bots, virussen of wormen of een programma dat meervoudige serververzoeken per seconde kan maken, of de werking en/of verrichting van Bringme of Bringme App overmatig belast of hindert.

11.3. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT 


De inhoud van Bringme en de gehele softwareomgeving vereist voor het leveren en de werking van Bringme zijn onze uitsluitende eigendom (of van aan ons gelieerde ondernemingen of derden waarop wij in dit kader een beroep doen). Het ontwerp, alle teksten, afbeeldingen, grafische inhoud, audio- en videobestanden, geanimeerde bestanden, logo's, emblemen, merken en andere inhoud maken hier deel van uit en vallen onder het auteursrecht en/of andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten, welke uitsluitend toekomen aan ons en voormelde ondernemingen. 


Wij verlenen jou een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte en persoonlijke licentie om de Bringme App en de inhoud ervan te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. 


Je mag de inhoud van Bringme niet veranderen, kopiëren, verdelen, verkopen, verhuren, gebruiken, aanvullen of op een andere manier aanwenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten. 


Voor privaat, niet-commercieel gebruik mag je wel het door Bringme gepubliceerde materiaal lezen, kopiëren, afdrukken en opslaan. Het is uitdrukkelijk verboden om kopies, opgeslagen delen of afdrukken van de inhoud van Bringme te wijzigen. 


Persberichten, perspublicaties en andere documenten, foto’s en grafische inhoud, waarvan wordt aangegeven dat ze vrijgegeven zijn voor publicatie, kunnen gebruikt worden mits toevoeging van volgende copyrightvermelding: “© [jaar] Bringme, alle rechten voorbehouden”.

  

ARTIKEL 12. DIVERSE BEPALINGEN 


12.1.ONGELDIGHEID VAN EEN OF MEER BEPALINGEN

 
De ongeldigheid van enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden tast de geldigheid van de andere bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden niet aan. 


In geval een bepaling nietig verklaard wordt of ongeldig is, zal deze nietige of ongeldige bepaling vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling, die het doel en de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauw mogelijk benadert. Deze bepaling zal dan geacht worden van meet af aan onder haar aangepaste geldige vorm bestaan te hebben en op die wijze steeds bindend geweest te zijn voor ons en voor jou.

 

12.2. MEDEDELINGEN 


Indien in deze Gebruikersvoorwaarden sprake is van mededelingen, kennisgevingen, e.d.m., kunnen wij deze, tenzij wanneer er uitdrukkelijk van afgeweken wordt, uitvoeren door middel van:

 • een (algemene) mededeling via Bringme, de Bringme App, SMS of via elektronische mail aan jouw e-mailadres zoals dat geregistreerd staat in je Account of
 • via een schriftelijke aankondiging via reguliere post aan je adres zoals geregistreerd in je Account.

 

12.3. OVERDRACHT 


Je kan je rechten die volgen uit deze Gebruikersvoorwaarden niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bringme overdragen.

 
Wij hebben steeds het recht om onze rechten en/of plichten hieronder over te dragen.

 

12.4. GEHELE OVEREENKOMST EN EIGEN VOORWAARDEN


Deze Gebruikersvoorwaarden vormen de Overeenkomst tussen jou en ons en vormen het gehele akkoord tussen jou en ons (Ertzberg CVBA) aangaande de levering door ons en het gebruik door jou van (de diensten vervat in) Bringme. 


De documenten en teksten waarnaar deze Gebruikersvoorwaarden verwijzen (zoals de Privacy Policy), maken er integraal deel van uit. Ingeval van strijdigheid heeft de eigenlijke tekst van deze Gebruikersvoorwaarden steeds voorrang op de andere teksten waarnaar verwezen wordt, tenzij in geval uitdrukkelijk bepaald wordt dat de andere tekst voorrang heeft.

 

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van enige andere algemene, aanvullende of bijzondere voorwaarden die jij als Klant zou stellen bij het gebruik van Bringme. Dit ongeacht de wijze waarop deze andere voorwaarden aan ons gecommuniceerd worden en zonder dat wij deze stilzwijgend kunnen aanvaarden of enige plicht hebben om deze te betwisten om de toepassing ervan uit te sluiten.

 

12.5. WIJZIGINGEN 


Behoudens in geval van wijziging conform Artikel 7.3, is de Overeenkomst in principe niet wijzigbaar. 

                                                             
Afwijkingen op dit principe zijn enkel geldig indien ze schriftelijk vastgesteld en ondertekend worden door jou en door ons, waarbij wij vertegenwoordigd moeten zijn door onze gedelegeerd bestuurder of onze raad van bestuur.

 

12.6. HERROEPING 

 

In principe worden deze Gebruikersvoorwaarden aanvaard bij het downloaden van de Bringme App en kan je je herroepingsrecht waarover je als consument beschikt bij een aankoop op afstand niet meer uitoefenen (art. VI.53, 13° Wetboek Economisch Recht, de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, is niet onderworpen aan het herroepingsrecht, als de uitvoering is begonnen binnen de herroepingstermijn van 14 dagen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest).

 

Je erkent bij deze dan ook uitdrukkelijk dat je je wettelijk herroepingsrecht na het downloaden van de Bringme App niet meer kan uitoefenen.

 

Wel kan je steeds – zonder enige kosten – je overeenkomst met ons beëindigen door je Account af te sluiten conform Artikel 8.2 en de Bringme App te verwijderen. Dit kan ook na de termijn van 14 dagen die zou gelden in geval de herroepingstermijn van toepassing zou zijn.

 

Indien je consument bent en je deze Gebruikersvoorwaarden zou aanvaarden nadat je de Bringme App gedownload hebt, kan je je herroepingsrecht gedurende 14 dagen uitoefenen. Dit kan door je Account te (laten) verwijderen op voormelde wijze.

 

Voor aankopen binnen de Bringme App wordt apart bepaald op welke wijze het herroepingsrecht er (al dan niet) op van toepassing is. Je erkent dat de betalende diensten waar je beroep op zou doen tijdens enige toepasselijke herroepingstermijn, in ieder geval vergoed moeten worden.

 

12.7. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILOPLOSSING 


Deze Gebruikersvoorwaarden en Bringme zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitzondering van de bepalingen van Internationaal Privaatrecht, daarin begrepen het Weens Koopverdrag, wanneer die ertoe leiden dat alsnog een ander recht van toepassing zou zijn.

 
Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze Gebruikersvoorwaarden of aangaande de levering en/of het gebruik van Bringme wordt uitsluitend voorgelegd aan de Belgische rechtbanken territoriaal bevoegd voor Leuven, onverminderd:

 • het recht van Bringme om een procedure tegen jou in te leiden voor de Rechter bevoegd voor je woonplaats,
 • jouw recht om een procedure in te leiden voor de Rechtbank bevoegd conform de toepasselijke consumentenwetgeving, wanneer daar niet van afgeweken kan worden bij overeenkomst.

 

ARTIKEL 13. INTERPRETATIE EN DEFINITIES 


13.1. DEFINITIES 


Wanneer ze met een hoofdletter geschreven worden, hebben de hiernavolgende termen de volgende betekenis in de Gebruikersvoorwaarden:

 • “Account”betekent je Bringme-account, waarmee je toegang krijgt tot en gebruik kan maken van Bringme.
 • “Bestemmeling”betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een Pakket bezorgd moet worden op jouw vraag na afgehaald te zijn uit de Box.
 • “Box Owner”betekent degene die een Box ter beschikking stelt met het oog op het gebruik ervan door (alle of bepaalde) Gebruikers.
 • “Bringme”betekent het geheel van diensten en producten die wij aanbieden onder deze naam en omvat onder meer (het gebruik van) de Bringme App, (het gebruik van) de Bringme Website, Bringme Send en (het gebruik van) de Box.
 • “Bringme App”betekent de Bringme applicatie waarmee gebruik gemaakt kan worden van Bringme, die geïnstalleerd kan worden op een smartphone, tablet of ander mobiel apparaat (mobiele versie) of op een computer (desktopversie).
 • “Bringme Send” betekent de dienst waarmee je via de Bringme App een Pakket kan laten ophalen uit de Box door één van de door ons voorgestelde Koeriers en kan laten afleveren door deze Koerier aan de Bestemmeling.
 • “Box”betekent de slimme computergestuurde kast die verschillende afzonderlijk afsluitbare en te openen compartimenten bevat en die op veilige wijze Pakketten kan in ontvangst nemen en afgeven namens de Gebruikers.
 • “Bringme Website”betekent de website van Bringme, zoals te vinden op het domein bringme.com.
 • “Geactiveerde Box”betekent een Box in verhouding tot de Gebruiker die deze Box conform deze Gebruikersvoorwaarden geactiveerd heeft en die deze Box kan gebruiken.
 • “Gebruikersvoorwaarden”betekent deze gebruikersvoorwaarden en de toekomstige versies hiervan.
 • Gebruiker”betekent een persoon die toegang heeft tot en/of gebruik maakt van Bringme.
 • Gebruikersinhoud”betekent Inhoud die een Gebruiker plaatst, uploadt, publiceert, indient, overbrengt of op enige wijze aan Bringme ter beschikking stelt.
 • “Handelaar”betekent elke onderneming (natuurlijke persoon of rechtspersoon), daarin begrepen handelaars, verkopers en dienstverleners.
 • Inhoud”betekent alle inhoud die voorkomt of wordt vertoond, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, logo's, afbeeldingen, handelsmerken, tekst, grafische tekst, grafische voorstellingen, beelden, bewegende beelden, geluid, illustraties, muziek, software, meningen, opmerkingen, commentaar, kunst, links, vragen, suggesties, informatie of ander materiaal.
 • Inhoud van Bringme”betekent Inhoud die het eigendom is van of wordt gebruikt door Bringme, haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers en beschikbaar gesteld via de Website,  de Bringme App of op enige andere wijze, waaronder Inhoud waarvoor door een derde vergunning is verleend, maar uitgezonderd Gebruikersinhoud.
 • “Koerier”betekent elke onderneming (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die diensten van goederentransport (daarin begrepen documententransport) verricht.
 • “Leverancier”betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die een Pakket aflevert in of ophaalt uit de Box, daarin begrepen doch niet beperkt tot de Koeriers.
 • “Overeenkomst”betekent de overeenkomst tussen jou (als Gebruiker) en Bringme voor de levering en het gebruik van Bringme. De Overeenkomst wordt gevormd door de Gebruikersvoorwaarden en de documenten waarnaar verwezen wordt in de Gebruikersvoorwaarden.
 • “Pakket”betekent elk lichamelijk goed.
 • “Private Box” betekent een Box die slechts toegankelijk is voor Gebruikers die daar specifiek toestemming voor gekregen hebben van de Box Owner;
 • “Publieke Box” betekent een Box die toegankelijk is en gebruikt kan worden door iedereen die het recht heeft Bringme te gebruiken;
 • “Registratie”betekent het registreren door de Gebruiker in Bringme (via de Bringme Website of in de Bringme App) waardoor de Overeenkomst tot stand komt en een Account voor deze Gebruiker aangemaakt wordt.
 • “Sleutelhanger” betekent de intelligente kunststof chip die via RFID-technologie kan communiceren met de Box.
 • “Transactie”betekent elk gebruik van de Box waarbij een Pakket afgeleverd moet worden in de Box of opgehaald moet worden uit de Box.
 • “Verzender” betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Pakket verzendt aan de Gebruiker dat afgeleverd zal worden in de Box.
 • “Webwinkel”betekent elke Handelaar die zijn producten of diensten aanbiedt via een internetpagina waarop tot aankoop overgegaan kan worden, doch enkel voor de verkoop via deze internetpagina.

 

13.2. INTERPRETATIE 

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling zullen de artikels waarnaar in de Gebruikersvoorwaarden wordt verwezen, artikels betreffen van de Gebruikersvoorwaarden.

Het woord “inbegrepen”, de woorden “onder meer” en de woorden “waaronder begrepen” betekenen “met inbegrip van, maar niet beperkt tot”. 

De termijnen worden gerekend van middernacht tot middernacht. Zij worden gerekend vanaf de dag waarop de rechtshandeling of de gebeurtenis die hen doet ingaan, zich heeft voorgedaan, tot op de dag waarop de termijn verstrijkt inbegrepen. Dagen zijn kalenderdagen.

Was dit artikel nuttig?