Privacy en voorwaarden

Privacybeleid

Privacybeleid

Je kan de volledige versie van het privacybeleid hier downloaden.

In het kort:

 • Bringme draagt je privacy hoog in het vaandel en verwerkt je gegevens strikt in overeenstemming met de toepasselijke privacy regelgeving.
 • Wij verzamelen persoonsgegevens via gebruik van de app, zoals je adres, technische informatie, de wijze waarop je Bringme gebruikt, enz.
 • Die gegevens worden enkel gebruikt om je Bringme te kunnen laten gebruiken en met jou te communiceren.
 • Als gebruiker sturen wij jou berichten (per-mail en in de app) in verband met Bringme en onze verwante diensten. Je kan je daar steeds voor uitschrijven.
 • Je kan ons steeds contacteren op helpcenter@bringme.com of +32 78 35 36 60
 • Je kan steeds je rechten van inzage, wissing, correctie, meeneembaarheid van je gegevens, klachten, enz.

  

Volledige versie

1. Welke categorieën gegevens verzamelen wij?*

 • Contactgegevens
 • Technische informatie: zoals uw IP-adres of uw besturingssysteem bij gebruik van website of app
 • Gedrag: de manier waarop je onze website, onze mails of onze app gebruikt en de transacties die daar deel van uitmaken.
 • Bij gebruik website: informatie die wij via andere bronnen krijgen
 • Facturatie- en betaalgegevens, wanneer bedragen aangerekend moeten worden
 • Indien je een betalende zakelijke klant bent, kunnen wij informatie over uw kredietwaardigheid opvragen
 • Correspondentie die je met ons voert
 • Andere informatie die aan ons meedeelt of invoert in de app, zoals je foto, opmerkingen die je aan verzendingen toevoegt, het adres van je bestemmeling, enz.  

2. Hoe gebruiken wij je persoonsgegevens?

Bij gebruik van Bringme en de Bringme Box

 • Om je in staat te stellen om de Bringme diensten te gebruiken (verzenden, afleveren, uitwisselen van pakketten, je historiek raadplegen, je gebruik te analyseren, je naamvermelding in de app en op de bedieningsconsole, enz.)
 • Te bewijzen welke transacties uitgevoerd worden via Bringme.
 • Het informeren van de huurders/ beheerders / eigenaars van de Bringme Box aangaande de mate waarin gebruik gemaakt wordt van hun Box (in de vorm van algemene statistieken) en, in het geval van een private Bringme Box, aangaande welke gebruikers de Box geactiveerd hebben.
 • Om onze producten te verbeteren
 • Om je aangepaste support te kunnen geven

 

Om met je te communiceren

 • Om met jouw te communiceren (bijv. wanneer je ons een vraag stelt)
 • Om je (gerichte) informatie over onze diensten en producten te bezorgen (enkel als je klant bent op basis van rechtmatig belang of indien je daarom vraagt, bijv. door je in te schrijven op onze nieuwsbrief). In elk geval kan je steeds verzetten tegen het verder ontvangen hiervan.

 

Website

 • Om onze website te verbeteren, doeltreffend voor te stellen en te personaliseren
 • Om (gerichte) boodschappen op onze website weer te geven
 • Om je webprofiel te bepalen (niet via app) en zo te zorgen dat we je gerichte promoties kunnen aanbieden op onze website
 • Wij gebruiken de diensten van derden om analyses te maken (zoals Google Analytics) om uw gebruik van de website te evalueren, verslagen samen te stellen over de activiteit, demografische gegevens te verzamelen, prestatiegegevens te analyseren, en andere informatie over onze website en het internetgebruik te verzamelen. Die derde partijen gebruiken cookies en andere technologie om de data mee te helpen analyseren en ons de gegevens te bezorgen. Zie onze Cookie Policy voor meer info.

 3. Op welke rechtsgrond verwerken wij jouw gegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens strikt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en in het bijzonder op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. Uitvoering van de overeenkomst: sommige gegevens moeten we noodzakelijk verwerken om onze diensten te kunnen leveren of onze verplichtingen te kunnen nakomen. Zo hebben we bijvoorbeeld je contactgegevens nodig om je pakjes te kunnen (laten) bezorgen, je e-mailadres om je te laten weten dat een pakje aangekomen is, het adres van je bestemmeling om een pakje te kunnen versturen en je facturatiegegevens om je te kunnen factureren (als je een betalende dienst gebruikt).
 2. Wettelijke verplichting: in sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van jouw te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we je facturen moeten sturen.
 3. Legitiem belang: ben je klant, gebruiker of meer algemeen een bestaande handelsrelatie? Dan sturen wij je op basis van legitiem belang gerichte informatie en nieuwsbrieven over onze producten. Tenzij je je uitschrijft uiteraard.
 4. Toestemming: we kunnen je gegevens ook verwerken wanneer we daar uitdrukkelijk toestemming voor krijgen, bijv. wanneer je je inschrijft voor een nieuwsbrief of voor bepaalde (gerichte) aanbiedingen (direct marketing).

4. Hoe verzamelen wij je gegevens?

 • Bij het gebruiken van onze website
 • Bij communicatie met ons
 • Door het gebruik van onze diensten
 • Door het gebruik van de Bringme App

 

5. Hoe beschermen we jouw gegevens?

 • Betrouwbare partners. Wij waken erover dat wij je gegevens enkel laten verwerken door betrouwbare partner, die ons de nodige schriftelijke garanties geven dat zij de gegevens verwerken conform de vereisten van deze privacy policy en de privacyregelgeving.

 

 • Technische veiligheidsmaatregelen. Op de vlakken van toegang (inlogvereisten, paswoordbeleid, rolverdeling, etc.), bewaring (encrypteren, back-up, enz.) en bescherming tegen toegang van buitenaf (firewall, antivirus software, enz.) van de media waarop persoonsgegevens opgeslagen kunnen worden.

 

 • Organisatorische maatregelen. Zoals het bewust maken van personeel en dienstverleners van het belang van privacy, het afdwingen van policies, het cobnt  bijhouden van een dataregister, het naleven van een databeleid,

 

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het belangrijk te weten dat de gegevensoverdracht via en connectie met het internet nooit zonder risico verloopt en u de nodige voorzorgen dient te nemen wanneer u in verbinding staat met het internet om u te beschermen tegen virussen, malware, enz..

 

6. Jij hebt de controle over je gegevens

 • Je hebt steeds recht om te weten welke gegevens we van je hebben en hoe (lang) en waar ze verwerkt worden.
 • Je hebt toegang en correctierecht tot/op de gegevens die we van jou hebben
 • Je kan je steeds uitschrijven (opt-out) van de mailings die je ontvangt
 • Je kan je gegevens opvragen en meenemen naar iemand anders.
 • Je recht op vergetelheid uitoefenen of vragen dat we de verwerking van je gegevens opschorten.
 • Je kan je steeds verzetten tegen elke vorm van
  • direct marketing,
  • profilering,
  • automatische beslissingname,

en je desgevallend daarvoor gegeven toestemming intrekken.

 

Wij zullen voormelde vragen zo snel mogelijk inwilligen en ieder geval binnen de 30 dagen, tenzij wanneer een kortere termijn vereist is door de wet.

Wij kunnen de uitoefening van je rechten redelijkerwijze beperken, wanneer die uitoefening de rechten van derden of onszelf zou schenden.

  

7. Waar verwerken wij je gegevens?

 • Zoveel mogelijk binnen de EU
 • Buiten de EU wanneer een passend beschermingsniveau geboden wordt conform de GDPR.

 

8.Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jou gegevens maar zolang als nodig voor voormelde doelen. Concreet zullen wij de volgende termijnen respecteren:

 • Transactiegegevens in de Bringme App worden na één jaar gewist.
 • Wanneer je je account afsluit bij Bringme, worden je gegevens 30 dagen later uit onze systemen gewist, met uitzondering van die gegevens:
  • die wij nodig hebben om het nakomen van onze verplichtingen te bewijzen (gewist na één jaar of zolang nodig om nakoming te bewijzen),
  • waarvan de verwijdering de rechten van derden schendt (zoals transactiegegevens).
 • Wanneer je de Bringme App gedurende één jaar niet gebruikt hebt, wordt je account (na waarschuwing) afgesloten.
 • Wanneer je gedurende een jaar geen enkel engagement hebt getoond op onze e-mails, worden je gegevens uit die verwerking verwijderd.
 • Cookies: zie Cookie Policy

 

Voor het overige worden gegevens nooit langer bewaard als redelijkerwijze rechtvaardigbaar op basis van de reden waarom ze verwerkt worden en de rechtmatige noden die daaruit volgen. Deze bewaartermijnen doen geen afbreuk aan je recht op vergetelheid zoals gewaarborgd door de Privacyregelgeving.

9. Welke derden verwerken je gegevens?

Wij doen voor de volgende verwerkingen beroep op andere bedrijven die jouw data verwerken, maar die deze data niet zelf mogen gebruiken:

 1. Hosting van onze data, onze app en onze website
 2. Analyse van onze website
 3. E-mailing
 4. Koeriers, zoals bpost, DHL, enz.

Via third party cookies zijn er ook bedrijven die jouw gegevens kunnen verwerken voor eigen doeleinden. Je vindt meer informatie in de Cookie Policy.

 

10. Wie zijn wij?

Bringme (Ertberg cvba)
Bondgenotenlaan 138, 3000 Leuven
BTW BE0403.551.672 (RPR Leuven)
www.bringme.com

 

11. Hoe kan je ons bereiken?

 helpcenter@bringme.com
+32 78 35 36 60
Er is een contactformulier op de website


Onze Data Protection Officer is:
Brahim Benichou (BW-Legal)
privacy@bringme.com      

 

 

12. Wij gebruiken cookies, pixels en andere trackingtechnologieën

 • Om de werking van onze site te garanderen en te verbeteren.
 • Om je te herkennen.
 • Om je gerichte publiciteit te kunnen laten zien
 • Om je toe te laten content van onze website te delen op sociale media.
 • Om het gebruik van onze website te analyseren, verbeteren en te personaliseren.
 • Zie onze Cookie Policy voor meer info.

 

13. Je hebt altijd het recht om klacht in te dienen aangaande het gebruik van je gegevens

 

Ben je van mening dat wij niet correct omgaan met je gegevens, dan horen wij graag wat je bekommernissen zijn zodat, we deze kunnen onderzoeken en desgevallend rechtzetten.

Je hebt ook steeds het recht om klacht in te dienen bij:

 

14. Gebruiksvoorwaarden

 Het gebruik van onze website is onderworpen aan onze Website Gebruiksvoorwaarden.

Het gebruik van Bringme is onderworpen aan de Bringme Gebruiksvoorwaarden.

 

15. Gebruiksvoorwaarden Bringme App

Dit privacybeleid dient steeds zo gelezen te worden dat het voldoet aan de vereisten van de “Privacyregelgeving”, hetzij de geldende internationale, Europese (zoals de GDPR) en nationale wetgeving* en desgevallend bindende adviezen en regels uitgevaardigd door andere (privacy) autoriteiten.

 _ 

*Als je deze website vanuit het Verenigd Koninkrijk gebruikt, is de Data Protection Act 1998 van toepassing, als je de website vanuit België, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg bezoekt, is de respectievelijke nationale wetgeving van toepassing.

 

16. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan steeds gewijzigd worden binnen de wettelijk toegestane grenzen. Wanneer dat het geval is zal je daar tijdig van op de hoogte gebracht worden per e-mail, in de app en/of via een banner op de website.

 

 

Was dit artikel nuttig?